Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Demand 10 CS
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Kapselsuspension
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  lambda-cyhalothrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
(Græs og kløver) 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Grøntsager) 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Kartofler) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
(Majs) 0,150 l/ha  6,67 BI/l
(Roer) 0,0625 l/ha  16,0 BI/l
(Vinterraps) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
(Vintersæd) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
(Vårraps) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
(Vårsæd) 0,0750 l/ha  13,3 BI/l
(Ærter) 0,0625 l/ha  16,0 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-171
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter. Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Borde, hylder og flader, hvor levnedsmidler tilberedes eller opbevares, må ikke behandles. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og i andre doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. dec. 2010 28. sep. 2017 Demand 10 CS, reg.nr. 1-171 - biocid
På forbudsliste 29. sep. 2018 31. dec. 2099 Demand 10 CS, reg.nr. 1-171, Anvendelses og opbevaringsforbud

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ingen oplysninger
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H331 Giftig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P261 Undgå indånding af spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P311 Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Demand 10 CS
Sikkerhedsdatablad
Demand 10 CS
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.