Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mesurol SC 500
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Indendørs anvendelse, Industriel anvendelse
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  methiocarb
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-311
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bejdsning af rapsfrø til eksport og til pilletering af sukkerroefrø til eksport. Bejdsningen skal foregå i lukket bejdseanlæg.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må kun anvendes til industriel bejdsning i lukkede anlæg af rapsfrø beregnet til eksport og til pilletering af sukkerroefrø til eksport. Ved bejdsning skal den bejdsede udsæd umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække (poser) og plomberes. Nedenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på sækken (posen) el-ler anført på en etikette eller et bindemærke, der straks skal fastgøres sækken (posen) på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket bliver siddende indtil indeholdet er brugt. "Den bejdsede udsæd er giftig og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Sækken (posen) må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer." Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. jan. 2006 1. feb. 2011 Mesurol SC 500
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
T
Giftig
Giftig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R23 Giftig ved indånding.
R25 Giftig ved indtagelse.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S1/2 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

Transport  
UN-nr.
2992
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mesurol SC 500
Sikkerhedsdatablad
Mesurol SC 500
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.