Middeldatabasen   15. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Danitron 5 SC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Nordisk Alkali
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri
Pris (senest opdateret)
631,20 kr/l  (12. jul. 2013)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
53  g/l  fenpyroximat
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 13,3 l/ha 0,0750 B/l
Miljøadfærd 15,7 l/ha 0,0636 B/l
Miljøeffekt 1,72 l/ha 0,581 B/l
I alt 1,39 l/ha 0,720 B/l
 
Pesticidafgift: 80 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
509-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes mod spindemider i jordbær og prydplanter.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må i jordbær og prydplanter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. nov. 2009 30. apr. 2018 Danitron 5 SC - godkendelse i høje afgrøder (æbler og pærer) trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 1. nov. 2019 31. dec. 2099 Danitron 5 SC, reg.nr. 509-5, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III, Transporteres efter reglerne for begrænset mængde.
IMDG
9 pakkegruppe III, marine pollutant
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Danitron 5 SC
Sikkerhedsdatablad
Danitron 5 SC
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.