Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

K-Othrine SC 25
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Anvendes indenfor
Indendørs anvendelse, Landbrug
Pris (senest opdateret)
1.500,00 kr/l  (27. jun. 2006)
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
25  g/l  deltamethrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Majs) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vinterraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vintersæd) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vårraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårsæd) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Ærter) 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-422
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes af professionelle skadedyrsbekæmpere mod kakerlakker og andre kravlende insekter samt fluer. Midlet må kun anvendes indendørs.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen. Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Må ikke tømmes i kloakafløb. Tør overskydende og spildt produkt op med en tør klud. Den tørre klud skal bortskaffes som farligt affald. Må ikke bruges på områder, der rutinemæssigt rengøres med vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. aug. 2017 6. okt. 2022 K-Othrine SC 25, reg.nr. 18-422
På forbudsliste 7. okt. 2023 31. dec. 2099 K-Othrine SC 25, reg.nr. 18-422, anvendelses- og opbevaringsforbud (biocid)

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
K-Othrine SC 25
Sikkerhedsdatablad
K-Othrine SC 25
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.