Middeldatabasen   29. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

K-Othrine SC 25
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
K-Otrine, K-Othrine
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
K-Othrine SC 25
Anvendes indenfor
Indendørs anvendelse, Landbrug
Pris (senest opdateret)
1.500,00 kr/l  (27. jun. 2006)
Formulering
Flydende middel
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
25  g/l  deltamethrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Majs) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vinterraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vintersæd) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vårraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårsæd) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Ærter) 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 07-10-2023, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-422
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes af professionelle skadedyrsbekæmpere mod kakerlakker og andre kravlende insekter samt fluer. Midlet må kun anvendes indendørs.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun bruges i områder som er utilgængelige for børn, husdyr og andre dyr uden for målgruppen. Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Må ikke tømmes i kloakafløb. Tør overskydende og spildt produkt op med en tør klud. Den tørre klud skal bortskaffes som farligt affald. Må ikke bruges på områder, der rutinemæssigt rengøres med vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 1. aug. 2017 6. okt. 2022 K-Othrine SC 25, reg.nr. 18-422
Afmeldt / registrering trukket 7. okt. 2022 6. okt. 2023 K-Othrine SC 25, reg.nr. 18-422, afmeldt
På forbudsliste 7. okt. 2023 31. dec. 2099 K-Othrine SC 25, reg.nr. 18-422, anvendelses- og opbevaringsforbud (biocid)

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Produktet er vandbaseret. Sprøjteudstyr og værktøj rengøres med vand.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
K-Othrine er et pyrethroid. Pyrethroiderne er meget bredt virkende midler med kontaktvirkning mod de fleste insekter. Påvirker skadedyrenes nervesystem.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
K-Othrine SC 25
Sikkerhedsdatablad
K-Othrine SC 25
Vejledning i Planteværn  2009
Side 168
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.