Middeldatabasen   1. oktober 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Biscaya OD 240
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Biscaya 240 OD, Biscaya
Pakningsstørrelse
3 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Biscaya OD 240
Anvendes indenfor
Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
OD-formulering
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
240  g/l  thiacloprid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vinterraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,598 l/ha 1,67 B/l
Miljøadfærd 5,41 l/ha 0,185 B/l
Miljøeffekt 3,40 l/ha 0,294 B/l
I alt 0,465 l/ha 2,15 B/l
 
Pesticidafgift: 243 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-501
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun bruges til bekæmpelse af insekter på raps.
Behandlingsfrist
Må ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må kun anvendes én gang om året med en maksimal dosering på 72 g thiacloprid/l ha. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. mar. 2007 30. apr. 2020 Biscaya OD 240
På forbudsliste 1. jan. 2021 31. dec. 2099 Biscaya OD 240, reg.nr. 18-501 - forbud mod opbevaring og anvendelse. Ifølge EU-forordning nr. 2020/23 af 13. januar 2020 skal der være opbevarings- og anvendelsesforbud senest 3. februar 2021

Anvendelse  
Resistensrisiko
Biscaya hører til resistensklasse 4A. Da Biscaya tilhører en anden middelgruppe end de meget anvendte pyrethroider, har Biscaya også effekt på pyrethroid-resistente glimmerbøsser. Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Følges disse anvisninger anses resistensrisikoen for Biscaya at være lille.
Resistensklasse
4A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Blanding Biscaya kan blandes med Matrigon og svampemidler. Erfaringer hos Bayer CropScience viser, at Biscaya også kan blandes med Solubor og Microtop, hvis der anvendes mindst 150 liter vand pr. ha og Biscaya er godt opblandet inden tilsætning af blandingspartneren. Tilberedning af sprøjtevæsken Biscaya opløses lettest hvis produktet er opbevaret lunt - hvilket vil sige over 10 grader C. Biscaya er en OD formulering, består af en olieagtig del, og en vandholdig del. Disse to dele adskilles i dunken ved kort tids opbevaring, og Biscaya skal derfor omrystes godt inden anvendelse. Efter omrystning, hældes Biscaya i en ½ - ¾ fuld tank, og der efterfyldes med den resterende mængde vand.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Biscaya opløses lettest hvis produktet er opbevaret lunt - hvilket vil sige over 10 grader C.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Amistar, Cantus, Korvetto, Nexide CS, Propulse SE 250, Solubor DF, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, Yaravita Gramitrel, YaraVita KombiPhos, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
ATR Clopyralid, Caryx, Cliophar 600, Cliophar 600 SL, Folicur Xpert EC 240, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid, Matrigon 600 SL, Matrigon 72, Matrigon 72 SG, Prosaro, PRO-Tector, Manganchelat 8% Mn, Mangansulfat 32
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Focus Ultra, LFS Cycloxydim
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Raps Glimmerbøsser, skulpesnudebille 0,3 lVed angreb over vejledende skadetærskel Glimmerbøsser behandles ved angreb der overstiger skadetærskelen, fra st. 51 (blomsteranlæg synlige) til afgrøden er i fuld blomst, hvor glimmerbøsser ikke længere gør skade. Der udføres kun en behandling pr sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC    
Timers tørvejr 1   2    
Virkemåde
Biscaya indeholder aktivstoffet Thiacloprid, der tilhører gruppen neonicotinoider, og har akut nerve- og mavegiftvirkning. Midlet er stærkt systemisk, nytilvæksten beskyttes derfor også.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, helmaske.
Filtertype A2P3
Beskyttelsesdragt uden hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ved indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes (P304+P340). Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P332+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag (P312).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102+P405 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Biscaya OD 240
Sikkerhedsdatablad
Biscaya OD 240
Vejledning i Planteværn  2020
Side 460 til 461
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.