Middeldatabasen   10. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Bonus Sneglemiddel
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Fausol K/S
Distributør
Fausol K/S
Anvendes indenfor
b Produkt må anvendes af ikke-professionelle brugere, Frilandsgartneri, Hus og have, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
9,9  g/kg  jern(III)fosfat
Parallelprodukt, identisk med Sneglestop Ferramol Klar-til-brug
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Areal udenfor vækstsæsonen 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Græs og kløver 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Grøntsager 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Kartofler 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Majs 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Roer 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Vinterraps 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Vintersæd 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Vårraps 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Vårsæd 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
Ærter 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 58,0 kg/ha 0,0173 B/kg
I alt 58,0 kg/ha 0,0173 B/kg
 
Pesticidafgift: 3 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
386-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer samt i væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. jan. 2006 31. dec. 2018 Bonus Sneglemiddel
Under revurdering 1. jan. 2019 31. dec. 2099 Bonus Sneglemiddel under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Bonus Sneglemiddel
Sikkerhedsdatablad
Bonus Sneglemiddel
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.