Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

ND Lambda
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
NEDAB ApS
Distributør
NEDAB ApS
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Skovbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
25  g/kg  lambda-cyhalothrin
Parallelprodukt, identisk med Karate 2,5 WG
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Græs og kløver) 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
(Grøntsager) 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
(Kartofler) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Majs) 0,600 kg/ha  1,67 BI/kg
(Roer) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Vinterraps) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vintersæd) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vårraps) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vårsæd) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Ærter) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
242-57
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes udendørs til bekæmpelse af insekter i korn, raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder, roer, bønner, ærter, kartofler, kål, æbler, frugtbuske, jordbær, løg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, porrer, rødbeder, i skovbrug og planteskolekulturer samt i væksthuse kun på prydplanter.
Behandlingsfrist
Korn, raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder må ikke behandles senere end 1 måned før høst. Behandling af blomstrende raps, sennep og andre korsblomstrede frøafgrøder må kun foretages uden for biernes flyvetid (fra kl. 21 til kl. 03). Ærter til modenhed og med spiselig bælg og bønner må ikke be-handles senere end 14 dage før høst og konservesærter ikke senere end 7 dage før høst. Løg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg må ikke behandles senere end 28 dage før høst. Porrer må ikke behandles senere end 28 dage før høst. Behandlede porrer må ikke markedsføres før 1. august 2003. Frugtbuske og jordbær må ikke behandles senere end 7 dage før høst. Kål må ikke behandles senere end 3 dage før høst. Andre spiselige afgrøder eller foderafgrøder må ikke behandles senere end 14 dage før høst eller afgræsning.
Forbehold
Der må ikke sprøjtes mod andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i landbrugsafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter og i æbler, frugtbuske, skovbrug og planteskolekulturer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. jul. 2005 1. jan. 2007 ND Lambda
På forbudsliste 1. jul. 2013 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R22 Farlig ved indtagelse.
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Klasse 9, punkt 12 (c)
IMDG
Klasse 9, pakkegruppe III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.