Middeldatabasen   10. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Merit Turf
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
2, 10 kg
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
Merit Turf
Anvendes indenfor
Golfbaner, idrætsanlæg mv.
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
455,00 kr/kg  (12. jul. 2013)
Formulering
Granulat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
5  g/kg  imidacloprid
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,0 kg/ha 0,0500 B/kg
Miljøadfærd 64,8 kg/ha 0,0154 B/kg
Miljøeffekt 0,367 kg/ha 2,72 B/kg
I alt 0,359 kg/ha 2,79 B/kg
 
Pesticidafgift: 299 kr. pr. kg

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 19-12-2018, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-485
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i græsarealer.
Behandlingsfrist
Ingen behandlingsfrist.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. maj 2015 18. sep. 2018 Godkendelse af Merit Turf, reg.nr. 18-485
Afmeldt / registrering trukket 19. sep. 2018 18. dec. 2018 Merit Turf - godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 19. dec. 2018 31. dec. 2099 Merit Turf, reg.nr. 18-485, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Merit Turf indeholder aktivstoffet imidacloprid der tilhører gruppen af neonicotinoider (IRAC gruppe 4A). Gruppen vurderes af have lav risiko for udvikling af resistens. Der er ikke i Danmark fundet resistens hos skadegørere der bekæmpes med Merit Gran. Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.
Resistensklasse
4A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Efter endt udbringning skal udbringningsudstyret rengøres på en vaskeplads. Et uvasket udbringningsudstyr skal placeres under tag. Vaskevandet kan opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Græs Gåsebillens larve, oldenborrens larve 15-30 kgSe bemærkninger Behandlingen bør foretages så tidligt som muligt i forbindelse med æglægningsperioden, dvs. når insekterne sværmer eller ses i græsset. Larver bekæmpes effektivt frem til larvens andet stadie. På græsarealer med tæt og veletableret græsbestand. Det optimale tidspunkt er i begyndelsen til midten af juni måned, men behandlingen kan udføres frem til begyndelsen af juli med godt resultat. Merit Turf har ingen specielle temperaturkrav, men det kan anbefales at udbringe Merit Turf på fugtigt græs, eller i forbindelse med nedbør.
Græs Stankelbenslarver 15-30 kgSe bemærkninger Behandlingen bør foretages så tidligt som muligt i forbindelse med æglægningsperioden, dvs. når insekterne sværmer eller ses i græsset. Larver bekæmpes effektivt frem til larvens andet stadie. Stankelben sværmer i midten af september og larverne klækkes efter 14 dage. Det optimale behandlingstidspunkt er i slutningen af september til slutningen af oktober.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
MeritTurf er et systemisk virkende insektmiddel, der virker som kontakt- og ædegift. Merit Turf har en god fordelingsevne og virker i en relativt lang periode overfor angreb af larver

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indånding:Bring personen ud i frisk luft (undgå afkøling). Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Øjenkontakt: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indtagelse:Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt søges straks læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Merit Turf
Sikkerhedsdatablad
Merit Turf
Vejledning i Planteværn  2018
Side 318 til 321
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.