Middeldatabasen   16. oktober 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

AB Sneglemiddel
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Lantmännen Agro Bizz A/S
Distributør
Lantmännen Agro Bizz A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Hus og have, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
9,9  g/kg  jern(III)fosfat
Parallelprodukt, identisk med Sneglestop Ferramol Klar-til-brug
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Areal udenfor vækstsæsonen) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Græs og kløver) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Grøntsager) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Kartofler) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Majs) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Roer) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Vinterraps) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Vintersæd) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Vårraps) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Vårsæd) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg
(Ærter) 25,0 kg/ha  0,0400 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
570-35
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer samt i væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 24. jan. 2005 15. aug. 2005 AB Sneglemiddel
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.