Middeldatabasen   15. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Tanaco Malathion Insektmiddel
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
Cheminova Nordic/Baltic
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
440  g/l  malathion
Parallelprodukt, identisk med Maladan 44 EW
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Græs og kløver) 2,10 l/ha  0,475 BI/l
(Grøntsager) 2,00 l/ha  0,500 BI/l
(Roer) 2,10 l/ha  0,475 BI/l
(Ærter) 2,10 l/ha  0,475 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-28
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af skadevoldere i prydplanter i væksthus og på friland.
Behandlingsfrist
ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen anførte. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder. Må ikke tømmes i kloakafløb (S29). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 23. mar. 2006 6. dec. 2007 Tanaco Malathion Insektmiddel
På forbudsliste 6. dec. 2008 31. dec. 2099 Tanaco Malathion Insektmiddel - anvendelsesforbud på grund af manglende optagelse af aktivstoffet på EU's positivliste (Bilag 1)

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S24 Undgå kontakt med huden.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S29 Må ikke kommes i kloakafløb.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III, Marine pollutant
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.