Middeldatabasen   20. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

LFS Alpha-cypermethrin
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
50  g/l  alpha-cypermethrin
Parallelprodukt, identisk med Fastac 50
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,400 l/ha  2,50 BI/l
(Græs og kløver) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Grøntsager 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Kartofler) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Majs) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
(Roer) 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vinterraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vintersæd 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vårraps 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Vårsæd 0,250 l/ha  4,00 BI/l
Ærter 0,250 l/ha  4,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,04 l/ha 0,248 B/l
Miljøadfærd 23,7 l/ha 0,0422 B/l
Miljøeffekt 0,201 l/ha 4,96 B/l
I alt 0,190 l/ha 5,25 B/l
 
Pesticidafgift: 596 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-02-2022, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
318-122
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter udendørs i korn, raps, hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, tømmer, stiklinger og planteskolekulturer samt tomater, agurker og prydplanter i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i tomater og agurk i væksthus, samt hovedkål, broccoli, blomkål, friske bønner og ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i korn (hvede, rug, byg, triticale og havre) ikke anvendes senere end 42 dage før høst. Må i raps (forår og efterår) ikke anvendes senere end 49 dage før høst. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til kl. 21.00 (dansk sommertid).
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for kornafgrøder og raps, og 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for hovedkål, blomkål, broccoli, ærter, bønner, jordbær, prydplanter, stiklinger, planteskolekulturer og tømmer for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. okt. 2010 31. jul. 2020 LFS Alpha-cypermethrin, reg.nr. 318-122
Afmeldt / registrering trukket 1. aug. 2020 31. jan. 2022 LFS Alpha-cypermethrin, reg.nr. 318-122, godkendelse trukket af Miljøstyrelsen
På forbudsliste 1. feb. 2022 31. dec. 2099 LFS Alpha-cypermethrin, reg.nr. 318-122, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
_
Brandfarlig
Brandfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R22 Farlig ved indtagelse.
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder eller etiket.
S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Transport  
UN-nr.
3351
RID_ADR
6.1
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Alpha-cypermethrin
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.