Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

AquaPy
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
AquaPy
Anvendes indenfor
Indendørs anvendelse, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
135  g/l  piperonylbutoxid
30  g/l  pyrethrin I og II
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-499
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af flyvende og kravlende insekter indendørs og omkring bygninger samt til tomme kornlagre og tomme fodersiloer.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Rumsprøjtning er kun til erhvervsmæssige brug. Produktet må ved rumsprøjtning ikke benyttes i rum, der rengøres ved brug af vand. Produktet må kun anvendes på begrænsede overflader som spot- eller barrierebehandling i eller omkring bygninger. Må kun anvendes i hvepsebo, der udgør en umiddelbar fare for mennesker. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Fødevarer og foder skal tildækkes. Der må ikke sprøjtet direkte på dyr og fødevarer. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke tømmes i kloakafløb.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 4. nov. 2015 22. jul. 2025 AquaPy

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Maximale effekt opnås ved en temperatur på over 10°C under udsprøjtningen. Afhængig af den ønskede anvendelse fortyndes AquaPy med vand (for ULV-aerosol behandling anvendes den ufortyndet væske). Opbland sprøjtevæske efter behov. Ryst flasken grundig inden opblanding. Sprøjtevæske bør ikke gemmes - bland aldrig mere end nødvendigt.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tørt og frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kornlagre Kornsnudebille 50 lSe bemærkninger Fladebehandling, indendørs og udendørs ved direkte påsprøjtning. Bekæmper krybende og kravlende insekter, f.eks., voksne kakerlakker, kornsnudebille, tobaksbille, væggelus og lopper m.fl. 500 ml AquaPy blandes med 4500 ml vand (10% blanding) pr. 100m2 (150 mg pyrethrum/m2). NB! For øvrige anvendelser af AquaPy, se etiketten.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
AquaPy er en langsom fordampende og en svagt lugtende formulering der indeholder pyrethrum (pyrethrin I og II udvundet af Chrysanthemum cinerariaefolium) som aktivt stof og piperonylbutoxid som synergist. AquaPy giver en hurtig knockdown og dræbende effekt, samt en repellerende virkning der tvinger insekterne ud fra deres tilholdssteder/ gemmesteder.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud og øjne søges straks læge. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen Huden: Fjern gennemvædet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes med vand og sæbe. Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand. Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Fremkald gerne opkastninger. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Bortskaffelse af emballage
Ingen oplysninger
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
AquaPy
Sikkerhedsdatablad
AquaPy
Vejledning i Planteværn  2023
Side 415
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.