Middeldatabasen   15. december 2018   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Teppeki
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,5 og 2 kg
Registreringsindehaver
ISK Biosciences Products Inc.
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Teppeki
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.225,00 kr/kg  (17. sep. 2018)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  flonicamid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,160 kg/ha  6,25 BI/kg
Vintersæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
Vårsæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 55,6 kg/ha 0,0180 B/kg
Miljøeffekt 38,5 kg/ha 0,0260 B/kg
I alt 3,61 kg/ha 0,277 B/kg
 
Pesticidafgift: 55 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
352-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler samt i æbler og pærer.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 77. Må i kartofler ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Off-label godkendelse 12. okt. 2012 31. aug. 2020 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i prydplanter på friland mod bladlus
Off-label godkendelse 12. okt. 2012 31. aug. 2020 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus
Off-label godkendelse 21. jun. 2015 31. aug. 2020 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion
Godkendt 7. nov. 2018 31. aug. 2020 Teppeki, reg.nr. 352-5, udvidet godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Aktivstoffet flonicamid tilhører sin egen kemiske gruppe, og der er ikke krydsresistens med andre kendte insektmidler.
Resistensklasse
29
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Teppeki er blandbar med aktuelle svampe- og insektmidler. Blanding af sprøjtevæske: Fyld tanken med den halve vandmængde. Tilsæt Teppeki under omrøring og fyld op med vand.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cymbal 45, Fibro, Frowncide, Kunshi, Ohayo, Option, Proxanil, Ranman Top, Winby
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
LFS Cyazofamid Top, Potato Top
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Rug, Spelt, Triticale, Vinterhvede, Vårhvede Græsbladlus, havrebladlus, kornbladlus 0,1-0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Afgrødens vækststadie 21-77. Anvend 100-140 g Teppeki pr. ha med ca. 3 ugers interval, når skadetærsklen er overskredet. Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson.
0,1-0,14 kg2. behandling 3 uger senere
Havre, Vinterbyg, Vårbyg Græsbladlus, havrebladlus, kornbladlus 0,1-0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Afgrødens vækststadie 21-77. Anvend 100-140 g Teppeki pr. ha, når skadetærsklen er overskredet. Maksimalt 1 sprøjtning pr. sæson.
Pærer, Æbler Grøn æblebladlus, pærebladlus, rød æblebladlus 0,14 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Anvend 140 g Teppeki pr. ha med ca. 3 ugers interval ved begyndende angreb. Maksimalt 3 sprøjtninger pr. sæson.
0,14 kg2. behandling 3 uger senere
0,14 kg3. sprøjtning
Kartofler Ferskenbladlus, kartoffelbladlus, nasturtiebladlus, stribet kartoffelbladlus, tørstetræbladlus 0,16 kgVed begyndende angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Anvend 160 g Teppeki pr. ha, når bladlus optræder. Virkningstiden er normalt mindst 3 uger, hvorefter behandlingen kan gentages. Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson.
0,16 kg2. behandling 3 uger senere

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Teppeki er skånsom overfor bier, humlebier, rovmider og andre nyttedyr.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Virkemåde
Teppeki er systemisk virkende, idet aktivstoffet transporteres opad og udad i planten. Midlet virker også ved at trænge gennem bladene (translaminær virkning), så der er gode muligheder for at bekæmpe selv godt gemte bladlus. Virkningen er ikke temperaturafhængig. Teppeki virker ved at stoppe fødeindtaget efter få timer, hvorefter skadedyrene dør af sult i løbet af nogle dage. Der er altså ikke en egentlig knockdown effekt, men skadevirkningen er stoppet næsten øjeblikkeligt. Virkningstiden er op til 4 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P3
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). Indånding: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefi ndende. Huden: Fjern forurenet tøj. Skyl straks huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask. Øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i fl ere minutter. Kontakt læge. Indtagelse: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret.
RID_ADR
Ikke klassificeret.
IMDG
Ikke klassificeret.
IATA
Ikke klassificeret.

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Teppeki
Sikkerhedsdatablad
Teppeki
Vejledning i Planteværn  2018
Side 256
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.