Middeldatabasen   20. oktober 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Teppeki
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
ISK Biosciences Products Inc.
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.225,00 kr/kg  (3. sep. 2019)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  flonicamid
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,160 kg/ha  6,25 BI/kg
Vintersæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
Vårsæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 55,6 kg/ha 0,0180 B/kg
Miljøeffekt 38,5 kg/ha 0,0260 B/kg
I alt 3,61 kg/ha 0,277 B/kg
 
Pesticidafgift: 55 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
352-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler samt i æbler og pærer.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 77. Må i kartofler ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2012 31. aug. 2020 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i prydplanter på friland mod bladlus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. okt. 2012 31. aug. 2020 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. jun. 2015 31. aug. 2020 Godkendelse af Teppeki til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion
Godkendt 7. nov. 2018 31. aug. 2020 Teppeki, reg.nr. 352-5, udvidet godkendelse
Under revurdering 1. sep. 2020 31. dec. 2099 Teppeki, reg.nr. 352-5, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H361d Mistænkt for at skade det ufødte barn.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret.
RID_ADR
Ikke klassificeret.
IMDG
Ikke klassificeret.
IATA
Ikke klassificeret.

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Teppeki
Sikkerhedsdatablad
Teppeki
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.