Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Agro Bizz Tau-flu 2F
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Lantmännen Agro Bizz A/S
Distributør
Lantmännen Agro Bizz A/S
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Olie i vand emulsion
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
240  g/l  tau-fluvalinat
Parallelprodukt, identisk med Mavrik 2F
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Kartofler) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vinterraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vintersæd) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Vårraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårsæd) 0,200 l/ha  5,00 BI/l
(Ærter) 0,200 l/ha  5,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 3,92 l/ha 0,255 B/l
Miljøeffekt 0,392 l/ha 2,55 B/l
I alt 0,357 l/ha 2,80 B/l
 
Pesticidafgift: 313 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
645-9
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i korn, raps, sennep og ærter.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i raps og sennep ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må ved en behandling med maksimalt 200 ml/ha af friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må ved to behandlinger med maksimalt 225 ml/ha af friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i ærter beregnet til tørret brug ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Bælgen fra friske ærter må ikke anvendes til foder.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Bælgen fra friske ærter må ikke anvendes til foder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. jul. 2008 20. okt. 2014 Agro Bizz Tau-flu 2F
På forbudsliste 21. apr. 2016 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Agro Bizz Tau-flu 2F
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.