Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Steward
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Du Pont Danmark ApS
Distributør
FMC Europe NV, Agrochemical Products Group
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
3,48 kr/g  (20. sep. 2022)
Formulering
Pulver
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
300  g/kg  indoxacarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Grøntsager) 85,0 g/ha  0,0118 BI/g
(Majs) 125 g/ha  0,0080 BI/g
(Vinterraps) 85,0 g/ha  0,0118 BI/g
(Vårraps) 85,0 g/ha  0,0118 BI/g

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 3.759 g/ha 0,0003 B/g
Miljøadfærd 7.541 g/ha 0,0001 B/g
Miljøeffekt 152 g/ha 0,0066 B/g
I alt 143 g/ha 0,0070 B/g
 
Pesticidafgift: 0,761 kr. pr. g

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
3-173
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i æbler, pærer, vin, agurk, courgetter, græskar, tomat, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, hvidkål, savojkål, rosenkål, blomkål, broccoli, fodermajs og sukkermajs.
Behandlingsfrist
Må i courgetter, græskar, agurk, tomat, peberfrugt, chili, aubergine, melon, rødkål, hvidkål, savojkål, blomkål og broccoli ikke anvendes senere end 1 dag før høst. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i vin ikke anvendes senere end 10 dage før høst. Må i rosenkål ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i sukkermajs ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i foder majs ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03.00 til kl. 21.00 (dansk sommertid). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer
Afstand til vandløb
Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i vin ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i rød-, hvid- og savojkål, broccoli, blomkål, rosenkål, courgetter, græskar, fodermajs og sukkermajs ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 28. jun. 2011 31. maj 2018 Steward - godkendelse udvidet til at omfatte foder- og sukkermajs
På forbudsliste 1. dec. 2019 31. dec. 2099 Steward, reg.nr. 3-173, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H302 Farlig ved indtagelse.
H371 Kan forårsage organskader.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308+P311 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Steward
Sikkerhedsdatablad
Steward
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.