Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

LFS Flonicamid
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  flonicamid
Parallelprodukt, identisk med Teppeki
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,160 kg/ha  6,25 BI/kg
Vintersæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
(Vårsæd) 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 55,6 kg/ha 0,0180 B/kg
Miljøeffekt 38,5 kg/ha 0,0260 B/kg
I alt 3,61 kg/ha 0,277 B/kg
 
Pesticidafgift: 49 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-168
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i vinterhvede, kartofler, æbler og pærer.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i hvede ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav til vandmiljø.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 6. maj 2013 30. nov. 2027 LFS Flonicamid, reg.nr. 318-168
Under revurdering 1. dec. 2027 31. dec. 2099 LFS Flonicamid, reg.nr. 318-168, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret.
RID_ADR
Ikke klassificeret.
IMDG
Ikke klassificeret.
IATA
Ikke klassificeret.

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.