Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Derrex
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
ECOstyle A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
24,2  g/kg  jern(III)fosfat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Areal udenfor vækstsæsonen 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Græs og kløver 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Grøntsager 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Kartofler 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Majs 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Roer 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vinterraps 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vintersæd 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vårraps 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vårsæd 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Ærter 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 23,9 kg/ha 0,0418 B/kg
I alt 23,9 kg/ha 0,0418 B/kg
 
Pesticidafgift: 7 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
364-39
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug, havebrug og væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 14. dec. 2016 31. dec. 2031 Derrex

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Derrex
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.