Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Plenum 50 WG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Anvendes indenfor
Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
735,00 kr/kg  (3. sep. 2019)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pymetrozin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vinterraps) 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
(Vårraps) 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 10,7 kg/ha 0,0935 B/kg
Miljøeffekt 17,9 kg/ha 0,0560 B/kg
I alt 2,61 kg/ha 0,383 B/kg
 
Pesticidafgift: 66 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-216
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps samt i prydplanter, agurk, salat, peber og tomat i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i agurk, tomat og perberfrugt ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end i BBCH stadie 59, 1 behandling.
Forbehold
Må i prydplanter i væksthus ikke anvendes i en højere koncentration end 0,04%. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. dec. 2012 30. apr. 2019 Plenum 50 WG, reg.nr. 1-216
På forbudsliste 30. jan. 2020 31. dec. 2099 Plenum 50 WG, reg.nr. 1-216, Forbud mod opbevaring og anvendelse. Ifølge EU Kommissionens forordning nr. 2018/1501 af 9. oktober 2018 skal alle medlemslande forbyde anvendelsen af pymetrozin-produkter senest 30. januar 2020

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Plenum 50 WG
Sikkerhedsdatablad
Plenum 50 WG
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.