Middeldatabasen   29. september 2020   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Plenum 50 WG
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
A9364J
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Firmaets produktside
Plenum 50 WG
Anvendes indenfor
Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
735,00 kr/kg  (3. sep. 2019)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pymetrozin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vinterraps) 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
(Vårraps) 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 10,7 kg/ha 0,0935 B/kg
Miljøeffekt 17,9 kg/ha 0,0560 B/kg
I alt 2,61 kg/ha 0,383 B/kg
 
Pesticidafgift: 66 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
1-216
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps samt i prydplanter, agurk, salat, peber og tomat i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i agurk, tomat og perberfrugt ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end i BBCH stadie 59, 1 behandling.
Forbehold
Må i prydplanter i væksthus ikke anvendes i en højere koncentration end 0,04%. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. dec. 2012 30. apr. 2019 Plenum 50 WG, reg.nr. 1-216
På forbudsliste 30. jan. 2020 31. dec. 2099 Plenum 50 WG, reg.nr. 1-216, Forbud mod opbevaring og anvendelse. Ifølge EU Komissionens forordning nr. 2018/1501 af 9. oktober 2018 skal alle medlemslande forbyde anvendelsen af pymetrozin-produkter senest 30. januar 2020

Anvendelse  
Resistensrisiko
Takket være den unikke virkemåde af Plenum 50 WG har produktet effekt mod insekter, der er resistente mod almindelig anvendte produkter. Ved at anvende Plenum 50 WG i et behandlingsprogram med produkter med anden virkemåde mindskes risikoen for resistens. Der er dog fundet krydsresistens mod neonicotinoid resistente hvide fluer. Pymetrozin tilhører IRAC resistensgruppe 9B. Der er ikke krydsresistens til andre grupper af insekticider. For at undgå udvikling af resistens bør der veksles mellem produkter fra forskellige resistensgrupper.
Resistensklasse
9B
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tankblanding: Med vore nuværende kundskaber er Plenum 50 WG fysisk blandbar med Pirimor og Vertimec. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Lav derfor altid en prøveblanding først. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.
Rengøring
Rengøring af sprøjteudstyr: Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. Gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009.
Opbevaring
Frostfrit
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Cantus, Matrigon 72 SG, Pirimor G, Vertimec, Bor MEA 150, Mangansulfat 32, Pioner S Gødning 80, Solubor DF, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita KombiPhos, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Zeatrel, YaraVita Zintrac
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Caryx, LFS Metconazol/Mepiquat-Chlorid
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Raps Glimmerbøsser 0,15 kgAfgrødens stadium 51-59 Må anvendes indtil rapsens BBCH 59 (første gule kronblade i blomsten synlig, blomsten endnu lukket). Maksimalt 1 behandling. Vandmængde: 200-600 l/ha.
Agurk i væksthus, Peber i væksthus, Tomater i væksthus Bladlus 0,12-0,24 kgVed angreb over vejledende skadetærskel NB! Dosering afhængig af plantehøjde: Plantehøjde: <50 cm: 0,12 kg i 600 l vand, 50-125 cm: 0,18 kg i 900 l vand, >125 cm: 0,24 kg i 1200 l vand. Maksimal koncentration: 0,02% De anførte vandmængder er mindste mængde for ikke at overskride den maksimalt tilladte koncentration. Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14 dages interval.
Agurk i væksthus, Peber i væksthus, Tomater i væksthus Mellus 0,36-0,72 kgVed angreb over vejledende skadetærskel NB! Dosering afhængig af plantehøjde: Plantehøjde: <50 cm: 0,36 kg i 600 l vand, 50-125 cm: 0,54 kg i 900 l vand, >125 cm: 0,72 kg i 1200 l vand. Maksimal koncentration: 0,06% De anførte vandmængder er mindste mængde for ikke at overskride den maksimalt tilladte koncentration. Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14 dages interval.
Prydplanter i væksthus Bladlus 0,24-0,48 kgVed angreb over vejledende skadetærskel NB! Dosering afhængig af plantehøjde: Plantehøjde: <50 cm: 0,24 kg i 600 l vand, 50-125 cm: 0,36 kg i 900 l vand, >125 cm: 0,48 kg i 1200 l vand. Maksimal koncentration: 0,04% De anførte vandmængder er mindste mængde for ikke at overskride den maksimalt tilladte koncentration. Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14 dages interval.
Salat i væksthus Bladlus 0,4 kgVed angreb over vejledende skadetærskel Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14 dages interval.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Plenum 50 WG kan være forenelig med biologisk bekæmpelse. Inden hele væksthuset behandles skal et mindre areal behandles for at sikre, at Plenum 50 WG ikke giver negative effekter på nyttedyr. Plenum 50 WG kan virke sløvende på bier og bør derfor kun anvendes udenfor biernes flyvetid i blomstrende afgrøder.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen restriktioner.
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr <30 min. >30 min.  
Dagtemperatur   >15 ºC  
Nattemperatur   >10 ºC  
Andet Bedste effekt opnås ved behandling når de første skadedyr begynder at optræde i planterne. Anvend en sprøjteteknik der sikrer en god dækning af planten. Planterne skal være tørre før man igen arbejder i væksthuset.
Virkemåde
Midlet har specifik kontakt- og maveeffekt mod bladlus, hvide fluer og glimmerbøsser. Aktivstoffet trænger ind i planten og spredes systemisk via saftstrømmen. Dette indebærer også, at man opnår translaminar spredning, og samlet betyder det, at skadedyr, der sidder gemte i afgrøden på bladenes underside, bekæmpes. Insekterne stopper med at suge eller æde umiddelbart efter de har optaget aktivstoffet, og dermed stopper reproduktionen også. På grund af midlets virkemåde kan der gå lidt tid inden skadedyrene dør. Hastigheden, hvormed skadedyrene dør, er afhængig af temperaturen. Ved temperaturer under 15 grader C tager det længere tid, inden fuld effekt opnås.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P3
•  Forklæde
•  Handsker og støvler
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Beskyttelsesdragt med hætte
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Plenum 50 WG
Sikkerhedsdatablad
Plenum 50 WG
Vejledning i Planteværn  2019
Side 426 til 427
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.