Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Movento SC 100
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Movento SC 100
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
770,00 kr/l  (21. sep. 2023)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  spirotetramat
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,25 l/ha 0,798 B/l
Miljøadfærd 278 l/ha 0,0036 B/l
Miljøeffekt 159 l/ha 0,0063 B/l
I alt 1,24 l/ha 0,808 B/l
 
Pesticidafgift: 116 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 31-10-2025, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-549
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, blommer, hovedkål, rosenkål, bladkål, blomsterkål, salat på friland og i væksthus samt prydplanter og planteskolekulturer på friland.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i kirsebær og blommer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i hoved- og pluksalat og andre salatplanter herunder Brassicacea ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i hovedkål, rosenkål, blomsterkål og bladkål ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 2. dec. 2016 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (18-549) til mindre anvendelse i prydplanter/ planteskolekulturer. I væksthus: mod bomuldsbladlus, væksthusmellus og skjoldlus. På friland: mod skjoldlus og galmyg.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. mar. 2017 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod insekter i jordbær, dild, persille, purløg, bladselleri, kepa- og skalotteløg, hovedkål, blomsterkål og bladkål.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. apr. 2017 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod kålmøl i korsblomstret havefrø, vårraps, sennep og olieræddike til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 18. apr. 2018 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod kirsebærfluen i kirsebær
Mindre anvendelse / Off-label godk. 3. jul. 2018 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod lus i sukkermajs
Mindre anvendelse / Off-label godk. 13. aug. 2018 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod bladlus, rodlus og bladlopper i gulerod, pastinak, persillerod, rødbede, peberrod, majroe og kålroe på friland
Godkendt 21. dec. 2018 30. apr. 2024 Movento SC 100, reg.nr. 18-549
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i salat i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 14. jun. 2021 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod bladlus, skjoldlus, mellus, galmyg, bladlopper og kålmøl i havefrø, vårraps, sennep og olieræddike til frøproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. jun. 2021 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod insekter i lukkede væksthuse i kål til senere udplantning
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. jun. 2022 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod ferskenbladlus i sukkerroer på friland (ved kraftigt angreb)
Mindre anvendelse / Off-label godk. 9. mar. 2023 30. okt. 2025 Godkendelse af Movento SC 100 (reg.nr. 18-549) til mindre anvendelse mod trips og løgminérfluer/larver i porre, forårsløg og bundtløg på friland
Afmeldt / registrering trukket 1. maj 2024 30. okt. 2025 Movento SC 100, reg.nr. 18-549, afmeldt
På forbudsliste 31. okt. 2025 31. dec. 2099 Movento SC 100, reg.nr. 18-549, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produktet Movento SC 100 består af aktivstoffet spirotetramat, som tilhører gruppen af ketoenoler (IRAC gruppe 23). Der er ikke i Danmark fundet resistens hos skadegørere der bekæmpes med Movento SC 100. Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, og kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
23A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Se etiketten.
Opblandingsanvisninger
Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller. Da Movento kan give overfølsomhed ved kontakt med huden, anbefales det at anvende f.eks. Nitrilhandsker med en bomuldshandske under.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Æbler Blodlus, kommaskjoldlus, rød æblebladlus, uldlus 0,75-2,25 lVed begyndende angreb Dosering: 0,75 l pr. m træhøjde. Maksimalt 2,25 l pr. ha. Behandling kan ske fra afblomstring til begyndende modning (st. 69-81). Der anvendes 300-1.000 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 21 dage.
Æbler Bladlus, grøn æblebladlus, æblebladgalmyg 0,5-2,25 lVed begyndende angreb Dosering: 0,5 l pr. m træhøjde. Maksimalt 2,25 l pr. ha. Behandling kan ske fra afblomstring til begyndende modning (st. 69-81). Der anvendes 300-1.000 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 21 dage.
Pærer Kommaskjoldlus, pærebladlopper, rød pærebladlus 0,75-2,25 lVed begyndende angreb Dosering: 0,75 l pr. m træhøjde. Maksimalt 2,25 l pr. ha. Behandling kan ske fra afblomstring til begyndende modning (st. 69-81). Pærebladlopper: Anden generation bekæmpes når de gule æg ses på skuddene. Der anvendes 300-1.000 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 21 dage.
Pærer Bladlus, pærebladgalmyg 0,5-2,25 lVed begyndende angreb Dosering: 0,5 l pr. m træhøjde. Maksimalt 2,25 l pr. ha. Behandling kan ske fra afblomstring til begyndende modning (st. 69-81. Der anvendes 300-1.000 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 21 dage.
Blommer, Kirsebær Bladlus 0,375-1,125 lVed begyndende angreb Dosering: 0,375 l pr. m træhøjde. Maksimalt 1,125 l pr.ha. Fra afblomstring til begyndende rødfarvning (BBCH 69-81). Maks. 1.500 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 14 dage.
Bladkål, Blomkål, Blomsterkål, Broccoli, Grønkål, Hovedkål, Hvidkål, Kinakål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål, Spidskål Bladlus, kålbladlus, kålmellus 0,75 lVed begyndende angreb Ved bekæmpelse af kålbladlus tilsættes sprede-/klæbemiddel. BBCH 12-49 (fra andet blad udfoldet til hovedet har den for arten typiske størrelse, form og fasthed). Der anvendes 500 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 3 dage.
Salat i væksthus, Salat på friland Bladlus, salatbladlus 0,45 lVed begyndende angreb BBCH 12-49 (fra andet blad udfoldet til hovedet har den for arten typiske størrelse, form og fasthed). Der anvendes 500 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 7 dage.
Salat i væksthus, Salat på friland Salatrodlus 0,75 lVed begyndende angreb BBCH 12-49 (fra andet blad udfoldet til hovedet har den for arten typiske størrelse, form og fasthed). Der anvendes 500 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Behandlingsfrist 7 dage.
Planteskoler, Prydplanter på friland Bladlus, mellus 0,75 lVed begyndende angreb Før eller efter blomstring (ingen åbne blomster). Der anvendes 500-1.000 l vand pr. ha. Maksimalt 2 behandlinger med et interval på 14 dage. Ingen sprøjtefrist.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse med Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Aphidius rhopalosiphi, Anthocoris spp., Orius spp., Aphelinus mali og Coccinella septempunctata. Foreneligheden med anvendelsen af øvrige nyttedyr er ukendt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Movento SC 100 er et systemisk insekticid, der tilhører gruppen af ketoenoler. Midlet virker ved at hæmme fedtsyresyntesen og derved hæmme insektets udvikling gennem de forskellige stadier. Der er begrænset kontaktvirkning, og effekten kan derfor ikke umiddelbart erkendes. Movento SC 100 skal optages i planten og vil efterfølgende have virkning på sugende insekter, specielt i unge stadier. Movento SC 100 er fuldt systemisk og transporteres både via xylem og via phloem. Dermed beskyttes såvel gamle blade, rødder som unge blade, der er udviklet efter behandlingen. Det betyder også, at der er god effekt på skadegørere (eksempelvis salatbladlus), som er vanskelige at bekæmpe, fordi de sidder skjult og ikke direkte rammes af sprøjtevæsken.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Bring personen i frisk luft. Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslet: Søge lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P363 Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Movento SC 100
Sikkerhedsdatablad
Movento SC 100
Vejledning i Planteværn  2024
Side 428 til 430
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.