Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Maladan Insektspray W
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
SBM Developpement SAS
Distributør
SBM Developpement SAS
Anvendes indenfor
Hus og have
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
0,02  g/l  cypermethrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Græs og kløver) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Grøntsager) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Kartofler) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Majs) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Roer) 800 l/ha  0,0013 BI/l
(Vinterraps) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Vintersæd) 625 l/ha  0,0016 BI/l
(Vårraps) 1.000 l/ha  0,0010 BI/l
(Vårsæd) 625 l/ha  0,0016 BI/l
(Ærter) 800 l/ha  0,0013 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 50.000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 351 l/ha 0,0029 B/l
I alt 348 l/ha 0,0029 B/l
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
579-4
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter udendørs, indendørs og i væksthuse, i ærter, kartofler, hovedsalat, persille, dild, savoykål, hvidkål, rødkål, broccoli, blomkål, rosenkål, gulerødder, peberrod, persillerod, pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise og i væksthuskulturer af agurk, drueagurk, tomat, aubergine, pepino, samt i æbler, pærer, kirsebær, blommer, hindbær og brombær.
Behandlingsfrist
Må i tomater og pepino ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i kartofler, gulerødder, peberrod, persillerod. pastinak, skorzonerrod, knoldselleri, radise, auberginer, agurker, drueagurk, hovedsalat, persille, dild, broccoli, blomkål, rosenkål, savojkål, hvidkål og rødkål ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ærter m. bælg og ærter u. bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer samt i hindbær og brombær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. okt. 2011 31. maj 2022 Maladan Insektspray W, reg.nr. 579-4
På forbudsliste 1. dec. 2023 31. dec. 2099 Maladan Insektspray W, reg.nr. 579-4, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Maladan Insektspray W
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.