Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Agros Pirimicarb
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Agros
Distributør
Agros
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
808,00 kr/kg  (11. sep. 2014)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pirimicarb
Parallelprodukt, identisk med Pirimor G
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Grøntsager) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Kartofler) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Roer) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vintersæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Vårsæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Ærter) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,77 kg/ha 0,566 B/kg
Miljøadfærd 1,88 kg/ha 0,533 B/kg
Miljøeffekt 0,502 kg/ha 1,99 B/kg
I alt 0,324 kg/ha 3,09 B/kg
 
Pesticidafgift: 356 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
650-115
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i visse afgrøder i landbrug, gartneri, frugtavl og planteskoler.
Behandlingsfrist
Udendørs: Må i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug, triticale og havre ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i raps, sennep og blommer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær, gulerødder, persillerod, pastinak, peberrod, salat og rucola, krydderurter, sukker- og foderroer, kål- og majroer, rødbeder og spinat ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær, ribs, stikkelsbær, solbær, blåbær, hyldebær, brombær, hindbær, ærter og bønner med og uden bælg, hestebønner og tørrede ærter, grønkål, kinakål, blomkål, broccoli, rød- og hvidkål, savojkål og rosenkål ikke anvendes senere end 3 dage før høst. I væksthus: Må i salat, rucola og krydderurter ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i jordbær, aubergine, pepino, tomat, peberfrugt, melon, agurk, drueagurk, squash og courgetter ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. I væksthuse må der højst sprøjtes 2 timer om dagen ved udsprøjtning med håndholdt sprøjte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (S1/2). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13). Emballagen må ikke genanvendes
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i markafgrøder, prydplanter på friland og planteskolekulturer. Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i bærbuske. Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i frugttræer.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 8. jan. 2013 31. dec. 2015 Agros Pirimicarb
På forbudsliste 1. jul. 2017 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H301 Giftig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P314 Søg lægehjælp ved ubehag.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
2757
RID_ADR
6.1 73(c)
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Agros Pirimicarb
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.