Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Danadim Progress
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Distributør
FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S)
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  dimethoat
Parallelprodukt, identisk med Danadim Progress (FMC Agricultural Solutions A/S (tidligere: Cheminova A/S))
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Græs og kløver) 1,88 l/ha  0,533 BI/l
(Grøntsager) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Kartofler) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Majs) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Roer) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Vinterraps) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Vintersæd) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Vårraps) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Vårsæd) 0,750 l/ha  1,33 BI/l
(Ærter) 0,750 l/ha  1,33 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,67 l/ha 0,150 B/l
Miljøadfærd 100 l/ha 0,0100 B/l
Miljøeffekt 0,115 l/ha 8,66 B/l
I alt 0,113 l/ha 8,82 B/l
 
Pesticidafgift: 964 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
11-52
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation: Må kun anvendes mod stankelbenlarver i græs og vårbyg, havre, vårhvede, kløvergræs, roer og spinat til frøavl efter græs (reg. nr. 11-52).
Behandlingsfrist
I vårbyg og havre må der behandles én gang og ikke senere end vækststadium 59. I hvede må der behandles én gang og ikke senere end vækststadium 69. roer og spinat til frøavl må der kun behandles en gang og ikke senere end 28 dage før høst. Afgræsningsfrist i græs og kløvergræs er 21 dage.
Forbehold
Der skal anvendes traktor med lukket kabine og afdriftsreducerende dyser (lavdriftdyser). Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftslederen af landbruget.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 3. aug. 2013 31. dec. 2099 Danadim Progress - Anvendelses- og opbevaringsforbud efter udløb af dispensation

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
_
Brandfarlig
Brandfarlig
 
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R22 Farlig ved indtagelse.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S24 Undgå kontakt med huden.
S28 Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.
S29 Må ikke kommes i kloakafløb.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.