Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Sluxx HP
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
20 kg
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
ECOstyle A/S
Firmaets produktside
Sluxx HP
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
35,00 kr/kg  (20. sep. 2023)
Formulering
Sneglekorn
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
24,2  g/kg  jern(III)fosfat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Areal udenfor vækstsæsonen 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Græs og kløver 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Grøntsager 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Kartofler 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Majs 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Roer 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vinterraps 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vintersæd 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vårraps 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Vårsæd 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
Ærter 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 23,9 kg/ha 0,0418 B/kg
I alt 23,9 kg/ha 0,0418 B/kg
 
Pesticidafgift: 7 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
364-59
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug, havebrug og væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. jan. 2017 31. dec. 2031 Sluxx HP, reg.nr. 364-59
Mindre anvendelse / Off-label godk. 10. mar. 2023 31. dec. 2031 Godkendelse af Sluxx HP (364-59) til mindre anvendelse mod snegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Havebrugskulturer, Landbrug Agersnegle, skovsnegl 7 kgSe bemærkninger Før jordbehandling og såning. Indledende behandling kun ved meget stor forekomst af snegle på arealet og ved første sneglefund på arealet.
Havebrugskulturer, Landbrug Agersnegle, skovsnegl 7 kgSe bemærkninger Umiddelbart efter såning/udplantning. Dette vil give den bedste effekt, da sneglene ikke vil have andre fødeemner end granulaterne. Gentag behandlingen indtil alle snegle er bekæmpet.
Havebrugskulturer, Landbrug Agersnegle, skovsnegl 7 kgSe bemærkninger Ved konstateret angreb i afgrøden. Behandl arealet og ved omsåning behandl også disse omsåede arealer.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er skånsomt overfor populationer af Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus og Aleochara bilineata. Midlet er moderat skadeligt for Aphidius rhopalosiphi. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
Det bedste behandlingstidspunkt er i de tidlige aftentimer, når sneglene forlader deres skjul for at søge føde. Midlet udstrøs jævnt mellem planterne. Granulaterne tåler nedbør i op til 6 uger.
Virkemåde
Sluxx HP-granulaterne tiltrækker sneglene, som æder granulatet og øjeblikkeligt ophører med at indtage føde. De vil gå i skjul og dø efter kort tid. Normalt vil der ikke findes døde snegle på arealet. Effekten ses bedst ved, at angrebet på afgrøden ophører.

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Ingen oplysninger
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester kan bortskaffes sammen med dagrenovationen.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Sluxx HP
Sikkerhedsdatablad
Sluxx HP
Vejledning i Planteværn  2024
Side 251 til 252
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.