Middeldatabasen   13. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ferramol N
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
ECOstyle A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Hus og have, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
8,1  g/kg  jern(III)fosfat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Areal udenfor vækstsæsonen 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Græs og kløver 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Grøntsager 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Kartofler 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Majs 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Roer 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vinterraps 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vintersæd 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vårraps 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vårsæd 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Ærter 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 71,5 kg/ha 0,0140 B/kg
I alt 71,5 kg/ha 0,0140 B/kg
 
Pesticidafgift: 3 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
364-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer i private haver og drivhuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 19. jan. 2017 31. dec. 2031 Ferramol N, reg.nr. 364-15

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ferramol N
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.