Middeldatabasen   12. april. 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

SmartBayt
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Anvendes indenfor
Hus og have
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
16,2  g/kg  jern(III)fosfat
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Areal udenfor vækstsæsonen) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Græs og kløver) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Grøntsager) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Kartofler) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Majs) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Roer) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Vinterraps) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Vintersæd) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Vårraps) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Vårsæd) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg
(Ærter) 15,3 kg/ha  0,0655 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 87,2 kg/ha 0,0115 B/kg
I alt 87,2 kg/ha 0,0115 B/kg
 
Pesticidafgift: 3 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-518
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til privat anvendelse til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer samt i væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen - dvs. lokkemaden kan udlægges samtidig med at bær og grøntsager plukkes og anvendes.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. nov. 2015 31. dec. 2016 SmartBayt, reg.nr. 18-518
På forbudsliste 1. jul. 2018 31. dec. 2099 SmartBayt, reg.nr. 18-518, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
SmartBayt
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.