Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Agros Sneglekorn
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Agros
Distributør
Agros
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
38,00 kr/kg  (27. sep. 2016)
Formulering
Sneglekorn
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
30  g/kg  jern(III)fosfat
Parallelprodukt, identisk med Sluxx HP
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Areal udenfor vækstsæsonen) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Græs og kløver) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Grøntsager) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Kartofler) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Majs) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Roer) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Vinterraps) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Vintersæd) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Vårraps) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Vårsæd) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
(Ærter) 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 47,1 kg/ha 0,0212 B/kg
I alt 47,1 kg/ha 0,0212 B/kg
 
Pesticidafgift: 4 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
650-128
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. nov. 2015 31. dec. 2015 Agros Sneglekorn
På forbudsliste 1. jul. 2017 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Agros Sneglekorn
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.