Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

NeemAzal T/S (dispensation 2014-2016)
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Trifolio-M GmbH
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
10  g/l  azadirachtin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2.273 l/ha 0,0004 B/l
Miljøeffekt 271 l/ha 0,0037 B/l
I alt 242 l/ha 0,0041 B/l
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
643-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation gældende i perioderne 25. april til 25. juli 2016 og 1. september til 31. oktober 2016. Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i økologisk kerne-, stenog buskfrugt.
Behandlingsfrist
Frugttræer og bærbuske må højst behandles 2 gange inden for samme vækstsæson med mindst 10 dages interval og ikke senere end 14 dage før begyndende høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Frugttræer og bærbuske må højst behandles 2 gange inden for samme vækstsæson med mindst 10 dages interval og ikke senere end 14 dage før begyndende høst. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 26. aug. 2014 12. apr. 2015 NeemAzal T/S - forbud efter udløb af dispensaton
På forbudsliste 1. nov. 2015 24. apr. 2016 NeemAzal T/S - forbud efter udløb af dispensaton
På forbudsliste 1. nov. 2016 31. dec. 2099 NeemAzal T/S - forbud efter udløb af dispensaton

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder azadirachtin. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.