Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Pymetrozin Agros
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Agros
Distributør
Agros
Anvendes indenfor
Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pymetrozin
Parallelprodukt, identisk med Plenum 50 WG
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Vinterraps) 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg
(Vårraps) 0,150 kg/ha  6,67 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,29 kg/ha 0,233 B/kg
Miljøadfærd 10,7 kg/ha 0,0935 B/kg
Miljøeffekt 17,9 kg/ha 0,0560 B/kg
I alt 2,61 kg/ha 0,383 B/kg
 
Pesticidafgift: 66 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
650-131
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps samt i prydplanter, agurk, salat, peber og tomat i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i agurk, tomat og perberfrugt ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i raps ikke anvendes senere end i BBCH stadie 59, 1 behandling.
Forbehold
Må i prydplanter i væksthus ikke anvendes i en højere koncentration end 0,04%. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. maj 2014 28. jan. 2015 Pymetrozin Agros
På forbudsliste 29. jul. 2016 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
Ikke klass.
RID_ADR
Ikke klass.
IMDG
Ikke klass.
IATA
Ikke klass.

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pymetrozin Agros
Sikkerhedsdatablad
Pymetrozin Agros
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.