Middeldatabasen   1. juni 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Spruzit Neu (grøntsager, krydderurter, hvidkløver, hestebønner)
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
ECOstyle A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
4,59  g/l  pyrethrin I og II
825  g/l  rapsolie
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 21,4 l/ha 0,0467 B/l
Miljøeffekt 15,6 l/ha 0,0643 B/l
I alt 9,01 l/ha 0,111 B/l
 
Pesticidafgift: 54 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
364-72
Miljøstyrelsens godkendelse
Dispensation 2015: Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i økologisk produktion af frilandsgrøntsager, salat og krydderurter i væksthus, rød- og hvidkløver til frø og hestebønner til foder.
Behandlingsfrist
Frilandsgrøntsager må højst behandles 2 gange indenfor samme vækstsæson med mindst 7 dages interval og ikke senere end 3 dage før høst. Salat og krydderurter i væksthus må højst behandles 2 gange indenfor samme vækstsæson med mindst 7 dages interval og ikke senere end 7 dage før høst. Rød- og hvidkløver må højst behandles 1 gang i etableringsåret og højst 2 gange i høståret med mindst 7 dages interval. Hestebønner må højst behandles 2 gange indenfor samme vækstsæson med mindst 7 dages interval og ikke senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand ved anvendelse i frilandsgrøntsager, rød- og hvidkløver og hestebønner (Spe3).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 24. mar. 2015 16. maj 2015 Spruzit Neu (grøntsager, krydderurter, hvidkløver, hestebønner), reg. nr. 364-72, på forbudsliste indtil ikrafttrædelse af dispensation 2015.
På forbudsliste 16. sep. 2015 31. dec. 2099 Spruzit Neu (grøntsager, krydderurter, hvidkløver, hestebønner), reg. nr. 364-72, på forbudsliste efter udløb af dispensation 2015.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Spruzit Neu (grøntsager, krydderurter, hvidkløver, hestebønner)
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.