Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Merit Gran
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer Environmental Science
Firmaets produktside
Merit Gran
Anvendes indenfor
Landbrug, Skovbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
100  g/l  spirotetramat
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,25 l/ha 0,798 B/l
Miljøadfærd 278 l/ha 0,0036 B/l
Miljøeffekt 159 l/ha 0,0063 B/l
I alt 1,24 l/ha 0,808 B/l
 
Pesticidafgift: 116 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
18-574
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af lus i Nordmannsgran til juletræer.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 + P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. maj 2015 3. okt. 2022 Merit Gran, reg.nr. 18-574
På forbudsliste 4. apr. 2024 31. dec. 2099 Merit Gran, reg.nr. 18-574, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Anvendelse  
Resistensrisiko
Merit Gran består af aktivstoffet spirotetramat, der tilhører gruppen af ketoenoler (IRAC gruppe 23). Der er ikke i Danmark fundet resistens hos skadegører der bekæmpes med Merit Gran. Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme. Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, og kan ikke drages til ansvar for manglende effekt ved en evt. resistensdannelse.
Resistensklasse
23A
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ikke relevant - må kun bruges én gang om året.
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske: Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder. Sprøjten fyldes med 2/3 af den vandmængde, der skal anvendes. Den afmålte mængde Merit Gran tilsættes under omrøring. Fyld op med den resterende vandmængde. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Nordmannsgran Ædelgranlus 1,5 lMaj-juni Sprøjtning foretages 2-3 uger efter knopbrydning i maj-juni, træet skal være i god vækst for at sikre transport af det aktive stof med plantesaften rundt i træet. Det er derfor vigtigt for effekten af Merit Gran på lusene, at sprøjtningen ikke foretages for tidligt i vækstsæsonen. Der anvendes 1,5 l Merit Gran pr. ha. Ved udbringning anvendes en vandmængde på 400-600 l pr. ha afhængig af planternes størrelse. Maksimalt 1 behandling pr. sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Merit Gran er et systemisk insekticid, der tilhører gruppen af ketoenoler, og optages i træet og føres med saftstrømmen rundt i træet til vækstpunkterne, hvor lusene er placeret. Midlet virker ved at hæmme fedtsyresyntesen og derved hæmme insektets udvikling gennem de forskellige stadier. Der er begrænset kontaktvirkning, og effekten kan derfor ikke umiddelbart erkendes. Merit Gran skal optages i planten og vil efterfølgende have virkning på sugende insekter, specielt i unge stadier. Det betyder også, at der er god effekt på skadegørere, som er vanskelige at bekæmpe, fordi de sidder skjult og ikke direkte rammes af sprøjtevæsken. Da der kan gå 2-4 uger inden fuld virkning er opnået mod ædelgranlus, kan der nå at ske en vis skade på de nye skud.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Hudkontakt: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352). Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364). Indånding: Bring personen i frisk luft. Øjne: Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P280 Bær beskyttelsestøj.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Merit Gran
Sikkerhedsdatablad
Merit Gran
Vejledning i Planteværn  2021
Side 437 til 440
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.