Middeldatabasen   22. februar 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

LFS Sneglegift HP
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
LFS Kemi
Distributør
LFS Kemi
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Hus og have, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
30  g/kg  jern(III)fosfat
Parallelprodukt, identisk med Sluxx HP
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Areal udenfor vækstsæsonen 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Græs og kløver 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Grøntsager 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Kartofler 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Majs 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Roer 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Vinterraps 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Vintersæd 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Vårraps 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Vårsæd 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
Ærter 8,25 kg/ha  0,121 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 19,3 kg/ha 0,0518 B/kg
I alt 19,3 kg/ha 0,0518 B/kg
 
Pesticidafgift: 8 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
318-195
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 5. apr. 2017 30. apr. 2019 LFS Sneglegift HP
Under revurdering 1. maj 2019 31. dec. 2099 LFS Sneglegift HP under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
LFS Sneglegift HP
Sikkerhedsdatablad
LFS Sneglegift HP
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.