Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Milbeknock
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Belchim Crop Protection NV/SA
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frugtavl, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
1.078,50 kr/l  (15. dec. 2016)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Ikke længere markedsført
Indhold af aktivstoffer
9,3  g/l  milbemectin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,02 l/ha 0,249 B/l
Miljøadfærd 278 l/ha 0,0036 B/l
Miljøeffekt 1,31 l/ha 0,763 B/l
I alt 0,984 l/ha 1,02 B/l
 
Pesticidafgift: 143 kr. pr. l

Godkendelse  Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-08-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Nedenfor er angivet den sidst gældende godkendelse for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
632-5
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i æbler og pærer på friland, samt i prydplanter og jordbær på friland og i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i jordbær kun anvendes efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning ved traktormonteret sprøjtepåføring i æbler, pærer og jordbær på friland. Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning med hånden ved påføring i prydplanter og jordbær i væksthus. Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.”
Afstand til vandløb
Må i æbler og pære ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i prydplanter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 16. apr. 2015 31. jan. 2023 Milbeknock, reg.nr. 632-5, godkendelse overført fra Sumi Agro Europe til Belchim Crop Protection
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. feb. 2022 31. jul. 2024 Godkendelse af Milbeknock (reg.nr. 632-5) til mindre anvendelse mod mider og minérfluelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 29. jun. 2022 31. jul. 2024 Godkendelse af Milbeknock (reg.nr. 632-5) til mindre anvendelse mod mider i tomat og agurk i åbne og lukkede væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 22. dec. 2022 31. jul. 2024 Godkendelse af Milbeknock (reg.nr. 632-5) til mindre anvendelse mod mider i jordbær i åbne væksthuse
Afmeldt / registrering trukket 1. feb. 2023 31. jul. 2024 Milbeknock, reg.nr. 632-5, afmeldt i forbindelse med overførsel til andet firma
På forbudsliste 1. aug. 2024 31. dec. 2099 Milbeknock, reg.nr. 632-5, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder oktabenzon. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P201a Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af tåge.
P261 Undgå indånding af damp.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P370+P378 Ved brand: Anvend vandtåge, skum, pulver eller kulsyre til brandslukning
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1993
RID_ADR
9, III, Transporteres efter reglerne for begrænset mængde.
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Milbeknock
Sikkerhedsdatablad
Milbeknock
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.