Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Agros Pro Sneglekorn
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Agros Pro
Distributør
Agros Pro
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
24,2  g/kg  jern(III)fosfat
Parallelprodukt, identisk med Sluxx HP
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Areal udenfor vækstsæsonen) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Græs og kløver) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Grøntsager) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Kartofler) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Majs) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Roer) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Vinterraps) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Vintersæd) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Vårraps) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Vårsæd) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg
(Ærter) 10,2 kg/ha  0,0978 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 23,9 kg/ha 0,0418 B/kg
I alt 23,9 kg/ha 0,0418 B/kg
 
Pesticidafgift: 6 kr. pr. kg

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
823-3
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i landbrug og havebrug.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. mar. 2019 11. mar. 2021 Agros Pro Sneglekorn, reg.nr. 823-3
På forbudsliste 12. sep. 2022 31. dec. 2099 Agros Pro Sneglekorn, reg.nr. 823-3, Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Agros Pro Sneglekorn
Sikkerhedsdatablad
Agros Pro Sneglekorn
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.