Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

NeemAzal-T/S
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Trifolio-M GmbH
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frugtavl, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
10  g/l  azadirachtin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 599 l/ha 0,0017 B/l
Miljøeffekt 276 l/ha 0,0036 B/l
I alt 189 l/ha 0,0053 B/l
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
643-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i kartofler og kernefrugt samt i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurker, courgetter, meloner, græskar og prydplanter i væksthuse.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end 4 dage før høst. Må i kernefrugt ikke anvendes senere end vækststadie 69. Må i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurker, courgetter, meloner, græskar ikke anvendes senere end 3 dage før høst. For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes en gang hvert 3. år i kernefrugt (SPe1).
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i kartofler ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Må i kernefrugt ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Må kernefrugt ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte insekter og leddyr (SPe3).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. jul. 2016 31. jan. 2028 NeemAzal-T/S, reg.nr. 643-1
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 31. jan. 2028 Godkendelse af NeemAzal-T/S (reg.nr. 643-1) til mindre anvendelse mod insekter i væksthusgrøntsager i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 21. dec. 2020 31. jan. 2028 Godkendelse af NeemAzal T/S (reg.nr. 643-1) til mindre anvendelse mod insekter i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. dec. 2022 31. jan. 2028 Godkendelse af NeemAzal-T/S (reg.nr. 643-1) til mindre anvendelse mod bladlus og trips i jordbær på friland

Sikkerhed  
Fareklasse
Ingen oplysninger
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder azadirachtin. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret
RID_ADR
Ikke klassificeret
IMDG
Ikke klassificeret
IATA
Ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
NeemAzal-T/S
Sikkerhedsdatablad
NeemAzal-T/S
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.