Middeldatabasen   6. december 2019   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Bulldock Max 25 SC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Firmaets produktside
Bulldock Max 25 SC
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
25  g/l  beta-cyfluthrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Kartofler 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Majs 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Roer 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vinterraps 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vintersæd 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vårraps 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Vårsæd 0,300 l/ha  3,33 BI/l
Ærter 0,500 l/ha  2,00 BI/l
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 50,7 l/ha 0,0197 B/l
Miljøeffekt 0,0188 l/ha 53,3 B/l
I alt 0,0187 l/ha 53,4 B/l
 
Pesticidafgift: 5712 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
347-40
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, sennep, olieræddike, raps, friske ærter med og uden bælg (ikke sukkerærter), kartofler, roer, fodermajs, rybs, rosenkål, hovedkål, bladkål, prydplanter, samt i æbler, pærer, kløver og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i raps, sennep og olieræddike ikke anvendes senere end 53 dage før høst. Må i roer og kartofler ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i hvede, rug og triticale ikke senere end 21 dage før høst. Må i majs, æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i hovedkål, rosenkål, bladkål samt friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Der må først sås eller plantes bladgrøntsager 60 dage efter høst. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21 (dansk sommertid). Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter og i frugtavl ikke nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. jan. 2019 31. okt. 2020 Bulldock Max 25 SC, reg.nr. 347-40 - godkendelse overført fra Adama Northern Europe B.V.
Under revurdering 1. nov. 2020 31. dec. 2099 Bulldock Max 25 SC, reg.nr. 347-40, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Bulldock 025 SC og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkemekanisme.
Resistensklasse
3A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Tilberedning af sprøjtevæske Fyld tanken halvt med vand og tilsæt derefter den afmålte mængde Bulldock 025 SC under omrøring. Tankblandinger Bulldock 025 SC kan blandes med svampemidler, mangansulfat og solubor. Tankblandinger udsprøjtes umiddelbart efter tilberedning.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrit og utilgængelig for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Olieræddike til frøavl, Raps, Ryps, Sennep Glimmerbøsser, kåltrips, skulpegalmyg, skulpesnudebille 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 53 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Hvede, Rug, Triticale Bladlus, hvedegalmyg, trips 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 21 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Hvede, Rug, Triticale Fritfluer 0,5 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 21 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Fodermajs Bladlus, trips 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 14 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Fodermajs Fritfluer 0,5 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 14 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Frøgræs Bladlus, trips 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 53 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Frøgræs Fritfluer 0,5 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 53 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Roer Bedeflue, trips 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 28 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Kartofler Bladlus, coloradobiller 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 28 dage før høst. Der anvendes 400-600 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Ærter, Ærter med bælg, Ærter uden bælg Bladrandbiller, trips 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 7 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Ærter, Ærter med bælg, Ærter uden bælg Ærtebladlus, ærtevikler 0,5 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 7 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Bladkål, Grønkål, Hovedkål, Hvidkål, Kinakål, Rosenkål, Rødkål, Savoykål, Spidskål Kålmøl, kålsommerfugl, kåltrips, lille kålsommerfugl, stor kålsommerfugl 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 7 dage før høst. Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Pærer, Æbler Frostmåler, knopvikler, viklere, æblevikler 0,3 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Behandlingsfrist: 14 dage før høst. I frugttræer anvendes 250-500 liter vand pr. ha eller koncentratsprøjtning. Størst vandmængde i tætte afgrøder.
Planteskolekulturer, Prydplanter i væksthus, Prydplanter udendørs Bladlus, larver af målere, trips, viklere 0,05 lVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Dosering: 0,05 %, maks. 2.000 l vand/ha. Prydplanter sprøjtes til afdrypning.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10 ºC 10-20 ºC 25 ºC
Timers tørvejr 1   1-2   2  
Virkemåde
Beta-cyfluthrin er et pyrethroid. Pyrethroiderne er meget bredt virkende midler med kontaktvirkning mod de fleste insekter. De har en udpræget repellerende (afskrækkende) virkning på de fleste insekter. Påvirker skadedyrenes nervesystem og medfører lammelse. Midlerne optages i planternes vokslag og er regnfaste hurtigt efter udsprøjtning. De virker ved relativt lave temperaturer og er skånsomme over for planterne. Virkningstid: 2-3 uger.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding Udbringning
•  Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P2
•  Overtræksbukser eller forklæde
•  Beskyttelsesbriller
•  Handsker og støvler
•  Overtræksbukser
•  Handsker og støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312) Indtagelse: Skyl munden med vand. Søg straks læge. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312). Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand fulgt at en skylning med varmt vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation. Øjenkontakt: Fortsæt med at skylle øjnene med rent vand i 20-30 minutter idet øjenlåg ofte trækkes tilbage. Søg læge, hvis der opstår irritation. Note til lægen: Ingen kendt særlig modgift. Behandl symptomatisk. Maveskylning er indiceret for at opnå fuldstændig tømning.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT) / 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT). Kan udløse allergisk reaktion.
H302 Farlig ved indtagelse.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Bulldock Max 25 SC
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.