Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Bulldock Max 25 SC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
25  g/l  beta-cyfluthrin
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Kartofler) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Majs) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Roer) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vinterraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vintersæd) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårraps) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Vårsæd) 0,300 l/ha  3,33 BI/l
(Ærter) 0,500 l/ha  2,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,2 l/ha 0,0495 B/l
Miljøadfærd 50,7 l/ha 0,0197 B/l
Miljøeffekt 0,0188 l/ha 53,3 B/l
I alt 0,0187 l/ha 53,4 B/l
 
Pesticidafgift: 6026 kr. pr. l

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
347-40
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, sennep, olieræddike, raps, friske ærter med og uden bælg (ikke sukkerærter), kartofler, roer, fodermajs, rybs, rosenkål, hovedkål, bladkål, prydplanter, samt i æbler, pærer, kløver og frøgræs.
Behandlingsfrist
Må i raps, sennep og olieræddike ikke anvendes senere end 53 dage før høst. Må i roer og kartofler ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i hvede, rug og triticale ikke senere end 21 dage før høst. Må i majs, æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i hovedkål, rosenkål, bladkål samt friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Der må først sås eller plantes bladgrøntsager 60 dage efter høst. For at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21 (dansk sommertid). Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter og i frugtavl ikke nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. jan. 2019 31. okt. 2020 Bulldock Max 25 SC, reg.nr. 347-40 - godkendelse overført fra Adama Northern Europe B.V.
På forbudsliste 21. jul. 2021 31. dec. 2099 Bulldock Max 25 SC, reg.nr. 347-40, forbud mod anvendelse og opbevaring

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT) / 2-methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT). Kan udløse allergisk reaktion.
H302 Farlig ved indtagelse.
H332 Farlig ved indånding.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Bulldock Max 25 SC
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.