Middeldatabasen   29. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Bonus InsektVæk
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
Fausol K/S
Anvendes indenfor
Hus og have
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Flydende middel
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
0,0459  g/l  pyrethrin I og II
8,25  g/l  rapsolie
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2.128 l/ha 0,0005 B/l
Miljøeffekt 1.563 l/ha 0,0006 B/l
I alt 901 l/ha 0,0011 B/l
 
Pesticidafgift: 1 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
364-77
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun bruges til privat anvendelse mod visse skadegørere på prydplanter, tomat, aubergine, salat, spinat, portulak, persille og krydderurter i væksthus og på friland samt i æbler, pærer, kirsebær, blomme, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, gulerødder, rødbeder, knoldselleri, persillerod, pastinak, radise, skorzonerrod, cikorie, beder og peberrod på friland.
Behandlingsfrist
Må i afgrøder på friland ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i afgrøder i væksthus ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i afgrøder på friland ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i afgrøder i væksthus ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Farligt for bier - for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Må ikke tømmes i kloakaøb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 13. feb. 2019 15. dec. 2025 Bonus InsektVæk, reg. nr. 364-77
Under revurdering 16. dec. 2025 31. dec. 2099 Bonus InsektVæk, reg. nr. 364-77, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Bonus InsektVæk
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.