Middeldatabasen   27. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Pediment
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Pediment
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
910,00 kr/kg  (20. sep. 2022)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  pirimicarb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Grøntsager) 0,500 kg/ha  2,00 BI/kg
(Kartofler) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Roer) 0,300 kg/ha  3,33 BI/kg
(Vintersæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Vårsæd) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg
(Ærter) 0,250 kg/ha  4,00 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 1,25 kg/ha 0,798 B/kg
Miljøadfærd 1,88 kg/ha 0,533 B/kg
Miljøeffekt 0,502 kg/ha 1,99 B/kg
I alt 0,301 kg/ha 3,32 B/kg
 
Pesticidafgift: 476 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-253
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i prydplanter og planteskoler.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 20. jun. 2019 15. mar. 2026 Pediment, reg.nr. 1-253
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. mar. 2022 15. mar. 2026 Godkendelse af Pediment (reg.nr. 1-253) til mindre anvendelse mod bladlus i prydplanter og planteskolekulturer i åbne væksthuse
Under revurdering 16. mar. 2026 31. dec. 2099 Pediment, reg.nr. 1-253, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ved anvendelsen af insektmidler opnås den største risiko for resistens, når der findes mange generationer pr. sæson af de skadevoldende insekter. Denne middelgruppe er derfor ikke inddelt i risikogrupper.
Resistensklasse
1A
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger.
Opblandingsanvisninger
Fyld tanken ca. halvt med vand, start omrøring og tilsæt midlet under fortsat opfyldning. Ved blanding med et andet middel skal dette påfyldes først. Midlet tilsættes under konstant omrøring. Sprøjt umiddelbart efter tilberedning.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tåler frost og opbevares tørt.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, Lamdex, Magnesiumsulfat 10% Mg, Mangansulfat 32, Solubor DF
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Planteskolekulturer på friland Bladlus 0,3 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Max. en sprøjtning pr. sæson. Vandmængde: 200-1000 l/ha.
Prydplanter Bladlus 0,75 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Dosering: 0,05 % koncentration i sprøjtevæsken, max. 750 g/ha. Pediment kan udbringes med såvel tryksprøjte som tågeaggregater. Pediment er forenelig med biologisk insektbekæmpelse. Max. 3 sprøjtninger på afgrøden med 10-14 dages interval.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Pediment er skånsomt over for bier og rovinsekter som: mariehøns, løbebiller, rovbiller, guldøjer, snyltehvepse og edderkopper.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 10-12 ºC >15 ºC 25-27 ºC
Timers tørvejr 1   2    
Generelle vækstbetingelser   gode  
Andet Stille vejr fremmer dampvirkning, dette er en vigtig faktor når lusene sidder skjult i afgrøden.
Virkemåde
Pediment angriber bladlusens nervesystem, og bladlusen dør hurtigt. Pediment rammer bladlusene på flere måder: Direkte kontakt: Bekæmper bladlus, der bliver ramt af sprøjtevæsken. Dampvirkning: Bekæmper bladlus, der sidder skjult f.eks. mellem blade eller i bunden af afgrøden. Gennemtrængningseffekt: Bekæmper bladlus, der suger på undersiden af blade. Endelig vil bladlusenes naturlige fjender, som skånes af Pediment, medvirke til at reducere størrelsen af et eventuelt nyt bladlusangreb. (Se arter under miljøafsnit.) Pediment bekæmper de bladlusarter, der normalt angriber landbrugs- og gartneriafgrøder, men har nedsat effekt mod: Multi-resistente ferskenbladlus (Myzus persicae), agurkbladlus (Aphis gossypii), nasturiebladlus (Aphis nasturtii) og tørstetræbladlus (Aphis frangulae). De med fed skrift fremhævede arter vil kunne

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS06
Giftig
Giftig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P3
Forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesdragt med hætte
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Generelt: Første forgiftningssymptomer: Tåreflod, smerter i øjnene, klemmen for brystet, sved, kvalme, opkastning, krampeagtige smerter i maven, diarré og mathed. Hud: Irriterer huden. Virkstoffet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Indånding: Indånding af sprøjtetågen kan forårsage irritation af slimhinder og lunger samt give hovedpine. Øjne: Er svagt øjeirriterende.
Førstehjælp
Generelt: Søg straks lægehjælp til alle, der har symptomer på skade som følge af indtagelse, indånding af luftarter opstået under brand eller kontaminering. Medbring etiket eller leverandør brugsanvisning. Oplys at atropin kan anvendes som modgift, samt at oximer er kontraindikerende ved karbamatforgiftning. Hud: Fjern forurenet tøj, og vask straks huden med rigeligt vand og sæbe. Indtagelse: Skyl munden, fremkald opkastning og søg straks læge. Indånding: Afbryd straks arbejdet og bring patienten ud i frisk luft. Undgå afkøling. Øjne: Skyl straks med rigeligt rent vand eller øjenskyller i mindst 15 minutter.
Bortskaffelse af emballage
Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H301 Giftig ved indtagelse.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H351 Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P260 Indånd ikke spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310+P330 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Skyl munden.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Transport  
UN-nr.
2757
RID_ADR
6.1, III
IMDG
6.1, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Pediment
Sikkerhedsdatablad
Pediment
Vejledning i Planteværn  2024
Side 380 til 383
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.