Middeldatabasen   22. oktober 2021   SEGES
Produktoplysningerhjælp

Requiem Prime
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Requiem
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Firmaets produktside
Requiem Prime
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
152,3  g/l  terpenoid QRD 460 (alpha-terpinene, p-cymene, d-limonene)
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 6,73 l/ha 0,149 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 6,73 l/ha 0,149 B/l
 
Pesticidafgift: 25 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-599
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af trips, hvide fluer og spindemider i agurk, zucchini, melon, peberfrugt og aubergine, samt til bekæmpelse af trips i jordbær. Må kun anvendes i lukkede væksthuse.
Behandlingsfrist
Se brugsanvisningen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav (anvendes i lukkede væksthuse).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav (anvendes i lukkede væksthuse).
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav (anvendes i lukkede væksthuse).
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 21. jan. 2021 10. aug. 2026 Requiem Prime, reg.nr. 18-599

Anvendelse  
Resistensrisiko
Risikoen for at der udvikles resistens mod terpenoid QST 460 er ukendt. Der er aldrig blevet rapporteret om resistens. Gentaget brug af samme produkt eller af produkter med samme virkemåde kan resultere i en udvikling af resistens. For at undgå dette anbefales det, at man med jævne intervaller bruge et produkt med anden virkemekanisme.
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har kontaktvirkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæske: Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.
Rengøring
Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Jordbær i lukket væksthus Trips 5 lAfgrødens stadium 12-89 Der anvendes en 0,5 % opløsning af Requiem Prime, dog maks. 5 liter pr. ha. Behandlingsprogram: 1.sekvens: 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. 2. sekvens: 3 uger efter første sekvens 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. Maks. 6 behandlinger i alt, behandlingsfrist 0 dage før høst.
Agurk i lukket væksthus, Melon i lukket væksthus, Zucchini (squash) i lukket væksthus Bomuldsmellus, hvide fluer, spindemider, trips 10 lAfgrødens stadium 12-89 Der anvendes en 0,5 % opløsning af Requiem Prime, dog maks. 5 liter pr. ha. Behandlingsprogram: 1.sekvens: 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. 2. sekvens: 3 uger efter første sekvens. 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. 3. sekvens: 3 uger efter anden sekvens 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. Maks. 9 behandlinger i alt, behandlingsfrist 0 dage før høst.
Aubergine i lukket væksthus, Peberfrugt i lukket væksthus Bomuldsmellus, hvide fluer, spindemider, trips 10 lAfgrødens stadium 12-89 Der anvendes en 0,5 % opløsning af Requiem Prime, dog maks. 5 liter pr. ha. Behandlingsprogram: 1.sekvens: 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. 2. sekvens: 3 uger efter første sekvens. 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. 3. sekvens: 3 uger efter anden sekvens 2-3 behandlinger med 7 dages interval mellem behandlinger. Maks. 9 behandlinger i alt, behandlingsfrist 0 dage før høst.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er skånsomt over for populationer af Aphidius rhopalosiphi, Thypholodromus pyri, Orius laevigatus og Coccinella septempunctata. Foreneligheden med anvendelse af øvrige nyttedyr er ukendt. Requiem Prime er skånsomt over for ovennævnte nyttedyr i væksthus når de anbefalede doseringer, sekvenser og intervaller overholdes. Sekvenser på over 3 behandlinger kan påvirke nyttedyrene.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Landsforsøg
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Timers tørvejr - - -
Virkemåde
Requiem Prime indeholder terpenoid QRD 460 som er en blanding af tre terpener; a-terpinene, p-cymene, d-limonene. Terpenoid blandingen stammer oprindelig fra planten vellugtende gåsefod (Chenopodium ambrosioides). I naturen beskytter terpenerne planterne mod insektangreb. Requiem Prime er et kontaktmiddel med øjeblikkelig virkning på insekterne. Requiem Prime påvirker insekternes mobilitet og respiration. Der er ingen langtidsvirkning af produktet.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Ingen oplysninger
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Generelle anvisninger Forlad det farlige område. Forurenet tøj tages straks af og fjernes til et sikkert sted. Den tilskadekomne placeres og transporteres i en stabil stilling (liggende på siden). Indånding Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen. Hudkontakt Vaskes med rigeligt vand og sæbe, hvis tilgængeligt med polyethylenglykol 400 efterfulgt af vand. Søg læge ved vedvarende symptomer. Øjenkontakt Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første fem minutter, og fortsæt derefter med at skylle øjnene. Ring omgående til læge eller giftinformationen. Indtagelse: Ring omgående til læge eller giftinformationen. Fremkald ikke opkastning: indeholder petroleumsdestillater og/eller aromatiske opløsningsmidler. Risiko for produkt kommer i lungerne ved opkastning efter indtagelse. For at undgå aspiration af et indtaget produkt skal du lægge dig i en stabil position på den ene side.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P261 Undgå indånding af spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P391 Udslip opsamles.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1993
RID_ADR
3, III
IMDG
3, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Requiem Prime
Sikkerhedsdatablad
Requiem Prime
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES.