Middeldatabasen   26. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Mainspring
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,2 kg
Registreringsindehaver
Syngenta Nordics A/S
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Firmaets produktside
Mainspring
Anvendes indenfor
Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
400  g/kg  cyantraniliprol
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
I alt 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
 
Pesticidafgift: 8 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
1-260
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insektbekæmpelse i prydplanter i lukkede væksthuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning. Ved håndtering af behandlede prydplanter i lukket væksthus skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker. SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet Planter skal dyrkes på tætte planteborde med afløb til opsamling af vand eller på tæt belægning med opsamling af pesticidholdigt vand. Kondensvand skal opsamles. Opbevares utilgængeligt for børn. SPe8 Farligt for bier - behandlede blomstrende planter skal forblive i lukket væksthus i minimum 7 dage efter applikation Ved brug af drypvanding (restriktiv vanding) skal planter dyrkes i tætte plantesække af plast på helt tæt plastunderlag, hvor der ikke må kunne ske afledning til kloak, nedsivning i jorden eller afstrømning til et ubefæstet areal. Må ikke tømmes i kloakafløb. Hvis midlet anvendes i planteskolekulturer der bærer spiselig frugt, skal frugter fjernes før salg. Støv kan danne eksplosionsfarlige blandinger med luft. Undgå ophvirvlning af produkt i luften. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav (må kun bruges i lukkede væksthuse)
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav (må kun bruges i lukkede væksthuse)
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav (må kun bruges i lukkede væksthuse)
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 15. apr. 2021 14. sep. 2027 Godkendelse af Mainspring (1-260) til mindre anvendelse til planteavl og frøproduktion i lukkede væksthuse (se etiketten for produktet)
Godkendt 15. apr. 2021 14. sep. 2027 Mainspring (A16971B), reg.nr. 1-260

Anvendelse  
Resistensrisiko
Produkt Mainspring tilhører gruppen diamider (IRAC gruppe 28). Der er risiko for udvikling af resistens ved brug af dette produkt. Amerikansk blomstertrips (Frankliniella occidentalis) udvikler nemt resistens og det er derfor vigtigt ikke at behandle mere end anbefalet. Hvis der er mistanke om resistens skal der skiftes til et middel med en anden virkemekanisme. Brug Mainspring som en del af en strategi for integreret styring af afgrøder, der også omfatter andre bekæmpelsesmetoder, inklusive - hvor det er nødvendigt - supplerende insektmidler med andre virkemåder.
Resistensklasse
28
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
7 dage, se yderligere i brugsanvisningen.
Opblandingsanvisninger
Mainspring må ikke blandes med andre midler. Der må ikke bruges befugtningsmidler i forbindelse med Mainspring, Ved behandling mod F. occidentalis skal der tilsættes 125 ml sukker additiv/hl.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten rengøres. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken. Restsprøjtevæske skal fortyndes og udsprøjtes over det behandlede areal (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Potteplanter i lukket væksthus Skadedyr 0,12 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Se beskrivelse af skadedyr mv. på produktets etikette. Maksimal antal behandlinger: 2 pr. vækstcyklus, 4 hver 12. måned. Minimum mellemrum mellem behandlinge: 7 dage.
Afskårne blomster i lukket væksthus Skadedyr 0,25 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Se beskrivelse af skadedyr mv. på produktets etikette. Maksimal antal behandlinger: 2 pr. vækstcyklus, 4 hver 12. måned. Minimum mellemrum mellem behandlinger: 7 dage i hver blok, 60 dage mellem blokke.
Afgrøde fra træplanteskoler i lukket væksthus Skadedyr 0,12 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Se beskrivelse af skadedyr mv. på produktets etikette. Maksimal antal behandlinger: 2 pr. vækstcyklus, 4 hver 12. måned. Minimum mellemrum mellem behandlinger: 7 dage i hver blok, 60 dage mellem blokke.
Flerårige planter i lukket væksthus Skadedyr 0,1 kgVed konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået Se beskrivelse af skadedyr mv. på produktets etikette. Maksimal antal behandlinger: 2 pr. vækstcyklus, 4 hver 12. måned. Minimum mellemrum mellem behandlinger: 7 dage i hver blok, 60 dage mellem blokke.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er skånsomt overfor populationer af Typhlodromus pyri and Chrysoperla carnea. Midlet er skadeligt for Aphidius rhopalosiphi og Coccinella septempunctata. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Der er ingen restriktion for efterfølgende afgrøder.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Mainspring er et systemisk produkt, hvor midlet via bladene bekæmper skadedyr på prydplanter. Det fungerer som en agonist til ryanodinreceptorerne på skadelige insekter. Produktet Mainspring tilhører gruppen diamider (IRAC gruppe 28).

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Ingen oplysninger
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P391 Udslip opsamles.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9, III
IMDG
9, III
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Mainspring
Sikkerhedsdatablad
Mainspring
Vejledning i Planteværn  2024
Side 207
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.