Middeldatabasen   24. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Ferroslug
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
De Sangosse Ltd.
Distributør
Trinol A/S
Anvendes indenfor
Hus og have
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Sneglekorn
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
8,1  g/kg  jern(III)fosfat
Parallelprodukt, identisk med Ferrimax
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Andre frø 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Areal udenfor vækstsæsonen 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Græs og kløver 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Grøntsager 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Kartofler 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Majs 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Roer 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vinterraps 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vintersæd 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vårraps 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Vårsæd 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
Ærter 30,6 kg/ha  0,0327 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøadfærd 0,0000 kg/ha 0,0000 B/kg
Miljøeffekt 71,5 kg/ha 0,0140 B/kg
I alt 71,5 kg/ha 0,0140 B/kg
 
Pesticidafgift: 3 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
879-3
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i private haver og drivhuse.
Behandlingsfrist
Ingen.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 11. jun. 2021 31. dec. 2031 Ferroslug, reg.nr. 879-3

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ferroslug
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.