Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Afinto
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
ISK Biosciences Products Inc.
Distributør
Syngenta Nordics A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
500  g/kg  flonicamid
Parallelprodukt, identisk med Teppeki
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Kartofler 0,160 kg/ha  6,25 BI/kg
Vintersæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
Vårsæd 0,140 kg/ha  7,14 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,0 kg/ha 0,0500 B/kg
Miljøadfærd 53,0 kg/ha 0,0189 B/kg
Miljøeffekt 36,9 kg/ha 0,0271 B/kg
I alt 10,4 kg/ha 0,0960 B/kg
 
Pesticidafgift: 24 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
352-19
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 77. Må i kartofler ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i bederoer ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i friske bønner med bælg og ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. okt. 2021 30. nov. 2027 Godkendelse af Afinto (reg.nr. 352-19) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i prydplanter i væksthuse. Vejledningen findes på etiketten.
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. okt. 2021 30. nov. 2027 Godkendelse af Afinto (reg.nr. 352-19) til mindre anvendelse til insektbekæmpelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland. Vejledningen findes på etiketten.
Godkendt 8. okt. 2021 30. nov. 2027 Afinto, reg.nr. 352-19
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. okt. 2021 30. nov. 2027 Godkendelse af Afinto (reg.nr. 352-19) til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion. Vejledningen findes på etiketten.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder dinatriummaleat. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ikke klassificeret.
RID_ADR
Ikke klassificeret.
IMDG
Ikke klassificeret.
IATA
Ikke klassificeret.

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Afinto
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.