Middeldatabasen   9. december 2022   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Neudosan Agro
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5, 10, 30 og 200 l
Registreringsindehaver
Neudorff GmbH KG
Distributør
ECOstyle A/S
Firmaets produktside
Neudosan Agro
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Landbrug, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Vandopløseligt koncentrat
Status
Endnu ikke markedsført
Indhold af aktivstoffer
515  g/l  fedtsyrer (C7-C18 og C18 umættede kaliumsalte)
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 10,1 l/ha 0,0990 B/l
Miljøadfærd 63,5 l/ha 0,0158 B/l
Miljøeffekt 13,7 l/ha 0,0728 B/l
I alt 5,33 l/ha 0,188 B/l
 
Pesticidafgift: 49 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
364-80
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til insekt- og midebekæmpelse i bælgfrugter, grøntsager, kål, rod- og knoldafgrøder, løgafgrøder, frugttræer, bærbuske, jordbær og friske krydderurter og prydplante på friland, eller i åbne og lukkede væksthuse jf. brugsanvisningen.
Behandlingsfrist
Ingen oplysninger
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
På friland: Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. I frugttræer: Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 29. apr. 2022 31. aug. 2024 Neudosan Agro, reg.nr. 364-80

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Uklass.
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Fremstilling af sprøjtevæsken: Anvend et anti-skum produkt når sprøjtevæsken blandes. Blandinger: Neudosan Agro bør udbringes alene og bør ikke blandes med fx Spruzit Neu eller flydende gødninger. Hvis der benyttes en blanding skal planternes tolerance testes på forhånd og i så fald skal Neudosan Agro altid iblandes som sidste komponent. Sprede-/klæbemiddel er ikke nødvendig og anbefales ikke af hensyn til skader på afgrøden.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Opbevares frostfrist men køligt og uden direkte sollys.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Midlet er skånsomt overfor populationer af Chrysoperla carnea og Aphidius rhopalosiphi. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Det aktive stof i Neudosan Agro er kaliumsalte af fedtsyrer, der stammer fra naturligt forekommende fedtsyrer. I naturen findes ca. 50 forskellige fedtsyrer. Neudosan Agro indeholder hovedsagelig tre af disse, der er kendt for at have insekticid effekt. Det aktive stof ødelægger cellestrukturen på nogle insekter og mider (bladlus, mellus, spindemider) således at celleindholdet flyder ud. Skadedyrenes respiratoriske organer (tracheae) bliver også skadet. Larver og nymfer af de voksne skadedyr bliver ligeledes bekæmpet. Virkningen af Neudosan Agro er hurtig. Skadedyrene tørrer ud efter at være ramt af sprøjteopløsningen. Efter sprøjteopløsningen er tørret ind, er der ikke længere virkning på skadedyrene. Det vigtigste for at få god virkning er, at alle plantedele rammes af sprøjtevæsken - nærmest til afdrypning. Produktet virker kun, hvis skadedyrene bliver ramt direkte.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352). VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H315 Forårsager hudirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P261 Undgå indånding af spray.
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Neudosan Agro
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.