Middeldatabasen   21. september 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Milbeknock EC
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
1 l
Registreringsindehaver
Certis Belchim B.V.
Distributør
Nordisk Alkali
Firmaets produktside
Milbeknock EC
Anvendes indenfor
Frugtavl, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
9,3  g/l  milbemectin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 4,02 l/ha 0,249 B/l
Miljøadfærd 278 l/ha 0,0036 B/l
Miljøeffekt 1,31 l/ha 0,763 B/l
I alt 0,984 l/ha 1,02 B/l
 
Pesticidafgift: 143 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
631-13
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i æbler og pærer på friland, samt i prydplanter og jordbær på friland og i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i jordbær kun anvendes efter høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning ved traktormonteret sprøjtepåføring i æbler, pærer og jordbær på friland. Sprøjteførere skal anvende handsker og beskyttelsesdragt ved blanding, påfyldning og udbringning med hånden ved påføring i prydplanter og jordbær i væksthus. Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102). Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.”
Afstand til vandløb
Må i æbler og pære ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i prydplanter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 26. jan. 2023 15. feb. 2026 Milbeknock EC, reg.nr. 631-13
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jan. 2023 15. feb. 2026 Godkendelse af Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) til mindre anvendelse mod mider i tomat og agurk i åbne og lukkede væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jan. 2023 15. feb. 2026 Godkendelse af Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) til mindre anvendelse mod mider og minérfluelarver i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 27. jan. 2023 15. feb. 2026 Godkendelse af Milbeknock EC (reg.nr. 631-13) til mindre anvendelse mod mider i jordbær i åbne væksthuse

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at undgå opbygning af resistente insektstammer er det vigtigt at veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer. Aktivstoffet milbemectin tilhører samme kemiske klasse som f.eks. abamectin, hvorfor der kan være tale om krydsresistens. Milbeknock anvendes maksimalt 2 gange pr. sæson i æbler/pærer. I prydplanter anvendes Milbeknock maksimalt 2 gange i træk. Herefter skal et produkt med anden virkemekanisme anvendes. Maksimalt 4 behandlinger med Milbeknock pr. kultur/sæson.
Resistensklasse
6A
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Ingen oplysninger
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Tørt og køligt, men frostfrit.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Milbeknock EC er skånsom eller relativt skånsom over for nytteinsekter. Undertiden kan ses en midlertidig nedgang i populationen umiddelbart efter behandlingen. Rovmider påvirkes dog væsentligt. Milbeknock er farlig for bier ved direkte kontakt og må ikke anvendes i blomstrende kulturer på friland. Vær opmærksom på blomstrende ukrudt.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen oplysninger
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Milbeknock EC er et spindemidemiddel til bekæmpelse af først og fremmest frugttræspindemider (rødt spind) og væksthusspindemider i æbler/pærer, jordbær samt prydplanter. Desuden er der effekt mod jordbærdværgmiden i jordbær og minerfluelarver i prydplanter i væksthus.Der er effekt mod miderne i alle udviklingsstadierne fra æg til voksen. Virkningen, der fremkommer både ved kontakt og indtagelse, er karakteriseret ved en stærk ”knock-down” effekt, men også god langtidsvirkning. Effekten er ikke specielt afhængig af temperaturen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS02
Brandfarlig
Brandfarlig
 
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
GHS08
Fare for kronisk sundhedsskade
Fare for kronisk sundhedsskade
 
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FARE
Bifare
Farlig for bier, og må derfor ikke udbringes over blomstrende afgrøder eller ukrudt.
Forgiftning af bier medfører erstatningsansvar.
Farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Åndedrætsværn, halvmaske.
Filtertype A2P2
Beskyttelsesbriller
Overtræksbukser eller forklæde
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
Indånding: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.
Huden: Fjern forurenet tøj. Skyl straks huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.
Øjnene: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i flere minutter. Kontakt læge.
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Kontakt straks læge.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder oktabenzon. Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P201a Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af tåge.
P261 Undgå indånding af damp.
P301+P310+P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag.
P370+P378 Ved brand: Anvend vandtåge, skum, pulver eller kulsyre til brandslukning
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
1993
RID_ADR
9, III, Transporteres efter reglerne for begrænset mængde.
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Milbeknock EC
Sikkerhedsdatablad
Milbeknock EC
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.