Middeldatabasen   28. maj 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Madex Pro
Skadedyrsmiddel
Skadedyrsmiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
0,1 l
Registreringsindehaver
Andermatt Biocontrol AG
Distributør
Borregaard BioPlant
Anvendes indenfor
Frugtavl
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Midlet må anvendes i økologisk produktion.
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
10  g/l  Cydia pomonella granulosis virus (CpGV)
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøeffekt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
I alt 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
 
Pesticidafgift: 0 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
748-2
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af æbleviklere (Cydia pomonella) i æble, pære og kvæde.
Behandlingsfrist
Ingen behandlingsfrist.
Forbehold
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen afstandskrav.
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen afstandskrav.
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 10. apr. 2024 15. aug. 2025 Madex Pro, reg.nr. 748-2

Anvendelse  
Resistensrisiko
Ingen oplysninger
Resistensklasse
Ingen oplysninger
Virkning
Midlet har systemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Madex Pro kan kombineres med konventionelle fungicider, insekticider, gødninger og opløselige svovlprodukter. Madex Pro kan ikke blandes med midler der indeholder kobber eller midler med lave- eller høje pH-værdier, som f.eks. sæbe. pH i opløsningen bør være mellem pH 5-8,5. Madex Pro må ikke blandes med pH sænkende produkter. Tilsæt altid Madex Pro til sidst i tankblandingen og bland aldrig med koncentrerede produkter. Anvend hurtigst muligt efter blanding.
Rengøring
Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjteudstyret rengøres enten i marken eller på vaskepladsen; jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.
Opbevaring
Opbevares køligt ved -18 grader C til +5 grader C. Ved opbevaring under 5 grader C er holdbarheden minimum 2 år fra produktionsdato. Opbevaret
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
Ingen oplysninger
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Kvæde, Pærer, Æbler Æbleviklerens larve 0,05-0,1 lSe bemærkninger Cirka primo juni efter overskridelse af skadetærskel fastslået ved fangst i feromonfælder. For god effekt af Madex er det vigtigt, at larven når at optage aktivt virus i perioden fra den klækker af ægget til den gnaver sig ind i æblet. Planlægning af det korrekte behandlingstidspunkt er derfor af afgørende betydning. Følg varsling (f.eks. RIMpro) eller vurder behandlingstidspunktet således: 1) Vent til der registreres mere end 15 æbleviklere/feromonfælde/uge. 2) Registrer dernæst hvornår temperaturen overstiger 15°C en aften (ca. kl. 20) uden regn, da æblevikleren først først parrer sig og lægger æg under disse forhold. 3) Første behandling udføres ca. 15 dage herefter, eller 20-30 dage efter, hvis vejret bliver køligere. Ved lav infektion anvendes 50 ml/ha. Interval mellem sprøjtninger: 6-8 hele dage med sol (2 halve dage med sol tæller som 1 dag). Max. 10 anvendelser per sæson.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Nyttedyr i frugtplantagen skades ikke.
Virkning på efterfølgende afgrøde
Ingen
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
Ingen oplysninger
Virkemåde
Ingen oplysninger

Sikkerhed  
Fareklasse
Intet piktogram
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ingen oplysninger
Førstehjælp
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Madex Pro
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
Vejledning i Planteværn  
Ingen oplysninger
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.