Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Daconil 500 F
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Zeneca Agro
Distributør
Zeneca Agro
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Landbrug, Væksthusgartneri
Pris (senest opdateret)
Ingen oplysninger
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
500  g/l  chlorothalonil
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Grøntsager) 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Kartofler) 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Vintersæd) 2,50 l/ha  0,400 BI/l
(Ærter) 2,50 l/ha  0,400 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
51-67
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurk og prydplanter på friland og i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i korn ikke anvendes senere end 1 måned før høst. Må i jordbær, løg og ærter ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må ikke anvendes senere end 30 dage før høst i solbær, ribs og porre. Må i agurk ikke anvendes senere end 3 døgn før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 3. dec. 1999 30. jun. 2000 Anvendelsesområde udvidet til at omfatte porre, solbær og ribs
På forbudsliste 1. jul. 2003 13. jun. 2011 Daconil 500 F - forbud mod anvendelse i foderærter, forårsløg, kartofler og agurker i væksthus pga. manglende MRL-værdi
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R36 Irriterer øjnene.
R40/22 Farlig: Mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.