Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Corbel 750 EC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Distributør
Adama Northern Europe B.V.
Anvendes indenfor
Landbrug
Pris (senest opdateret)
243,60 kr/l  (12. mar. 2004)
Formulering
Emulsionskoncentrat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
750  g/l  fenpropimorph
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Grøntsager) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Roer) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vintersæd) 1,00 l/ha  1,00 BI/l
(Vårsæd) 1,00 l/ha  1,00 BI/l

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
396-15
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer, rødbeder, porrer og purløg.
Behandlingsfrist
Må i korn og frøgræs ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Frøgræs må ikke anvendes til opfodring. Må i roer, rødbeder, purløg og porrer ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Tom emballage må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 27. jun. 2001 15. aug. 2005 Corbel 750 EC overført til Makhteshim-Agan
På forbudsliste 15. aug. 2005 13. jun. 2011 Anvendelsesforbud - Liste A (fenpropimorph) - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.
På forbudsliste 14. jun. 2011 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, ifølge Bekendtgørelse nr. 188 af 22/2-2012 er der opbevaringsforbud pr. 2/9-2012

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R21 Farlig ved hudkontakt.
R38 Irriterer huden.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S24 Undgå kontakt med huden.

Transport  
UN-nr.
3082
RID_ADR
9.11 (c)
IMDG
Fri
IATA
Fri

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Corbel 750 EC
Sikkerhedsdatablad
Corbel 750 EC
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.