Middeldatabasen   31. maj 2023   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Aliette WG 80
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Bayer A/S
Distributør
Bayer CropScience
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Væksthusgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
306,00 kr/kg  (23. sep. 2020)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
800  g/kg  fosetyl-Al
(~ 249  g/kg  fosetyl
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
Grøntsager 1,00 kg/ha  0,999 BI/kg
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 20,0 kg/ha 0,0500 B/kg
Miljøadfærd 139 kg/ha 0,0072 B/kg
Miljøeffekt 69,4 kg/ha 0,0144 B/kg
I alt 14,0 kg/ha 0,0716 B/kg
 
Pesticidafgift: 27 kr. pr. kg

Godkendelse  
Registreringsnummer
18-407
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær, agurk, asier, squash, græskar og melon på friland og i væksthus, salat på friland samt prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus.
Behandlingsfrist
Må i jordbær ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i agurk, asie, squash, græskar og melon ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 12. jun. 2012 15. mar. 2026 Aliette 80 WG, reg.nr. 18-407
Mindre anvendelse / Off-label godk. 12. sep. 2012 15. mar. 2026 Godkendelse til mindre anvendelse af Aliette WG 80 (18-407) til bekæmpelse af vinskimmel/falsk meldug på vinstokke/vindruer på friland til brug for vinproduktion
Mindre anvendelse / Off-label godk. 8. apr. 2019 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod bakteriesygdomme i æble og pære
Mindre anvendelse / Off-label godk. 17. aug. 2021 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod bladskimmel og Phytophtora i prydplanter og planteskolekulturer dyrket i potter i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 7. feb. 2022 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod agurkeskimmel i agurk, asier, squash, græskar og melon i åbne væksthuse
Mindre anvendelse / Off-label godk. 28. feb. 2022 15. mar. 2026 Godkendelse af Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407) til mindre anvendelse mod jordbærrødmarv og læderråd i jordbær dyrket på tætte borde eller i render i åbne væksthuse
Under revurdering 16. mar. 2026 31. dec. 2099 Aliette 80 WG, reg.nr. 18-407, under revurdering

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS07
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
Advarsel (Lokalirriterende / Sundhedsskadelig
 
 
Signalord: ADVARSEL
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
ikke klassificeret
RID_ADR
ikke klassificeret
IMDG
ikke klassificeret
IATA
ikke klassificeret

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Aliette WG 80
Sikkerhedsdatablad
Aliette WG 80
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.