Middeldatabasen   24. april. 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Denarin 190 DC
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Summit Agro Europe
Distributør
Nordisk Alkali
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri
Pris (senest opdateret)
395,00 kr/l  (12. mar. 2004)
Formulering
Flydende middel
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
190  g/l  triforin
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
612-1
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer, solbær, ribs og stikkelsbær.
Behandlingsfrist
Frugtbuske må ikke behandles senere end 3 uger før høst. Æbler og pærer må ikke behandles senere end 1 uge før høst.
Forbehold
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.
Afstand til vandløb
Ingen afstandskrav.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 2. jun. 2001 31. maj 2003 Saprol 190 DC
På forbudsliste 1. jun. 2003 30. sep. 2007 Saprol 190 DC - anvendelsesforbud i væksthus, prydplaner og stenfrugt pga. manglende notifikation til EU-godkendelse
På forbudsliste 1. okt. 2007 31. dec. 2099 Anvendelsesforbud på grund af manglende notifikation af aktivstoffet (triforin) i forbindelse med EU-revurdering - Liste C - se f.eks. afsnit om forbudte midler i håndbogen Vejledning i Planteværn.

Sikkerhed  
Fareklasse
Xi
Lokalirriterende
Lokalirriterende
 
_
Brandfarlig
Brandfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R10 Brandfarlig.
R20 Farlig ved indånding.
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S20/21 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S25 Undgå kontakt med øjnene.

Transport  
UN-nr.
1933
RID_ADR
Klasse 9, III
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Ingen oplysninger
Sikkerhedsdatablad
Ingen oplysninger
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.