Middeldatabasen   25. juli 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Scala
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Anvendelse Effekt Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!

Almene oplysninger  
Tidligere navn(e)
Ingen
Pakningsstørrelse
5 l
Registreringsindehaver
BASF A/S
Distributør
BASF A/S
Firmaets produktside
Scala
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri
Brugergruppe
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Pris (senest opdateret)
567,00 kr/l  (23. sep. 2020)
Formulering
Suspensionskoncentrat
Status
Markedsført
Indhold af aktivstoffer
400  g/l  pyrimethanil
Behandlingsindeks:
Ingen
 
Pesticidbelastning:
Indikator 1 B B pr. enhed
Sundhed 0,0000 l/ha 0,0000 B/l
Miljøadfærd 2,77 l/ha 0,362 B/l
Miljøeffekt 22,5 l/ha 0,0444 B/l
I alt 2,46 l/ha 0,406 B/l
 
Pesticidafgift: 65 kr. pr. l

Godkendelse  
Registreringsnummer
19-159
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.
Behandlingsfrist
Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (søer, vandmiljø m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandmiljø m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
Godkendt 22. dec. 2011 15. mar. 2026 Scala, reg.nr 19-159
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. maj 2013 15. mar. 2026 Godkendelse af Scala til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer
Mindre anvendelse / Off-label godk. 31. maj 2013 15. mar. 2026 Godkendelse af Scala til mindre anvendelse i agurk, tomat og salat i væksthus samt i salat på friland
Under revurdering 16. mar. 2026 31. dec. 2099 Scala, reg.nr 19-159, under revurdering

Anvendelse  
Resistensrisiko
For at forebygge resistens, må antallet af sprøjtninger med Scala eller andre produkter, der tilhører anilinopyrimidingruppen ikke overstige 4 i perioden stadie "grøn spids" til "afsluttende blomstring".
Resistensklasse
9
Virkning
Midlet har kontakt- og lokalsystemisk virkning
Afstand mellem behandlinger
Ingen oplysninger
Opblandingsanvisninger
Scala tilsættes ½ fyldt tank under omrøring.
Rengøring
Ingen oplysninger
Opbevaring
Scala skal opbevares frostfrist i uåbnet original emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder og ikke over 28 grader C. Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i minimum 2 år fra produktionsdatoen.
Blandingspartnere, som firmaerne står inde for (som er nævnt på etiketten eller på anden vis sagt god for af firmaet eller af firmaet bag blandingspartneren)
Candit, Delan Pro, Delan WG, Regalis Plus, Signum, YaraVita Bortrac, YaraVita Brassitrel Pro, YaraVita Coptrac 500, YaraVita Magtrac, YaraVita Mantrac Pro
Blandingspartnere, som erfaringen viser, at der ingen problemer er med, og som der kan blandes med på eget ansvar, når generelle forholdsregler følges
Amistar, LFS Kresoxim-methyl, LFS Pyraclostrobin+Boscalid
Blandingspartnere, som er blandbare, forudsat at særlige betingelser er opfyldt - se oplysninger om blandinger for midlerne i Middeldatabasen - eller på midlernes etiketter
Ingen oplysninger
Blandingspartnere, som der IKKE bør blandes med
YaraVita KombiPhos
Brugsanvisning:
Afgrøde(r) Skadegørere Dosis pr. ha. Tidspunkt Bemærkninger
Pærer, Æbler Pæreskurv, æbleskurv 1,1 l"Grøn spids" (BBCH 53) til afsluttende blomstring (BBCH 69) 75 ml/100 l vand ved 1500 l vand/ha. Maksimalt i alt 4 behandlinger pr. år i æbler og pærer uanset dosering. Der må ikke arbejdes i æble- og pærekulturer før 1 døgn efter behandling med Scala (reentry).
Pærer, Æbler Pæreskurv, æbleskurv 0,75 l +
1 kg Delan WG
Efter afsluttende blomstring 50 ml/100 l vand ved 1500 l vand/ha. Maksimalt i alt 4 behandlinger pr. år i æbler og pærer uanset dosering. Der må ikke arbejdes i æble- og pærekulturer før 1 døgn efter behandling med Scala (reentry).
Jordbær Jordbærgråskimmel 2 lUnder hele blomstringen Anvend vandmængde og teknik der sikrer god dækning i afgrøden. Maksimalt 2 behandlinger pr. år.

Effekt  
Effekt på nyttedyr
Ingen oplysninger
Virkning på efterfølgende afgrøde
Forebyggende virkning på 7 dage. Kurativ virkning på 2 døgn.
Afprøvningsforsøg
Ingen link til landsforsøg med dette middel.
Optimale virkningsforhold
  min. opt. max.
Temperatur 5 ºC    
Timers tørvejr 1      
Virkemåde
Scala er et kontakt og lokalsystemisk svampemiddel, der påvirker svampens enzymsystem. Aktivstoffet pyrimethanil tilhører anilinopyrimidin-gruppen, som blokerer udskillelsen af enzymer, der er nødvendige for en svampeinfektion. Herved hindres eller stoppes infektionsprocessen.

Sikkerhed  
Fareklasse
GHS09
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
 
Signalord: FORSIGTIG
Bifare
Ikke farlig

Beskyttelsesforanstaltninger
Opblanding
Beskyttelsesbriller
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
 
Udbringning (traktor med lukket førerkabine med kulfilter (kat. 4))
Ingen værnemidler kræves
 
Udbringning – ophold uden for førerkabine
Overtræksbukser
Kemikalieresistente nitrilhandsker
Støvler
Forgiftningssymptomer
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Søg straks lægehjælp. Ved indtagelse - fremkald ikke opkastning.
Førstehjælp
Generelle anvisninger: Forurenet tøj fjernes. Indånding: Ro, frisk luft Hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Øjenkontakt: Skyl grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne. Indtagelse: Skyl munden og drik derefter rigelige mængder vand. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandling: Symptomatisk behandling (dekontamination, vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes.
Bortskaffelse af emballage
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
EUH208 Indeholder 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P309+P311 VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Transport  
UN-nr.
Ingen oplysninger
RID_ADR
Ingen oplysninger
IMDG
Ingen oplysninger
IATA
Ingen oplysninger

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Scala
Sikkerhedsdatablad
Scala
Vejledning i Planteværn  2024
Side 422
(Udgivet af Landbrugsforlaget, køb bogen her)


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.