Middeldatabasen   17. juni 2024   SEGES Innovation
Produktoplysningerhjælp

Dithane NT (reg.nr. 64-60)
Svampemiddel
Svampemiddel
Almene oplysninger Godkendelse Sikkerhed Transport Yderligere oplysninger

Bemærk  
Oplysningerne nedenfor er baseret på informationer indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, grovvarebranchen mv. Trods udvist omhu under dataindsamling og -inddatering, påtager SEGES, PlanteInnovation sig intet ansvar for oplysningernes korrekthed.
Eventuelle fejl og tilføjelser bedes indrapporteret til konsulent Jens Erik Jensen, SEGES, PlanteInnovation, e-mail jnj@seges.dk.
Læs altid etiketten grundigt før brug!
Der vises kun begrænsede informationer, da firmaet ikke har ønsket at bidrage økonomisk til vedligeholdelse af detaljerede informationer for dette produkt i Middeldatabasen. Kontakt venligst firmaet direkte, hvis du har behov for yderligere information om produktet.

Almene oplysninger  
Registreringsindehaver
Dow AgroSciences Danmark A/S
Distributør
Dow AgroSciences Danmark A/S
Anvendes indenfor
Frilandsgartneri, Frugtavl, Hus og have, Landbrug
Pris (senest opdateret)
48,00 kr/kg  (24. sep. 2012)
Formulering
Vanddispergerbart granulat
Status
Udgået
Indhold af aktivstoffer
750  g/kg  mancozeb
Behandlingsindeks:
Afgrøde 1 BI BI pr. enhed
(Andre frø) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Grøntsager) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Kartofler) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg
(Ærter) 2,00 kg/ha  0,500 BI/kg

OBS: Midlet ikke godkendt til afgrøde(r) i parentes.
 
Pesticidbelastning:
Ingen

Godkendelse  Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark! Nedenstående oplysninger angiver den sidst gældende godkendelse og er alene medtaget for at fastholde midlets historie.
Registreringsnummer
64-60
Miljøstyrelsens godkendelse
Må kun anvendes til bekæmpelse af en række svampesygdomme i kartofler, hvede, ærter, bønner, løg, porrer, gulerødder, pastinakker, blomkål, broccoli, æbler, pærer, blommer, kirsebær, solbær, ribs samt vindruer.
Behandlingsfrist
Må i kartofler ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må i ærter, bønner, løg (inkl. skalotte- og hvidløg) og porrer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i vinterhvede ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i gulerødder, pastinakker, blomkål og broccoli ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i æbler, pærer, kirsebær og blommer ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i solbær, ribs og vindruer (spise og vin) ikke anvendes senere end 30 dage før høst. Må i kartofler ikke anvendes inden vækststadie BBCH 32. Må i frugttræer ikke anvendes inden 1. juni.
Forbehold
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Afstand til vandløb
Må, ved anvendelse i markafgrøder og grønsager, ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må, ved anvendelse i bærbuske (solbær og ribs) samt vindruer, ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Må, ved anvendelse i æbler, pærer, blommer og kirsebær, ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Afstand til §3-områder
Ingen oplysninger
Afstand til veje, beboelse mv.
Ingen oplysninger
Godkendelsestype(r) og -interval
Type Fra Til Tekst
På forbudsliste 1. jul. 2003 31. dec. 2099 Dithane NT - forbud mod anvendelse i forårsløg pga. manglende MRL-værdi
Godkendt 24. nov. 2010 31. dec. 2012 Dithane NT - udvidet godkendelse
På forbudsliste 1. jun. 2014 31. dec. 2099 Anvendelses- og besiddelsesforbud som følge af bestemmelserne i EU-forordning 1107/2009, der giver maksimalt 18 måneder til afvikling af restlagre efter udløb af godkendelse

Sikkerhed  
Fareklasse
Xn
Sundhedsskadelig
Sundhedsskadelig
 
N
Miljøfarlig
Miljøfarlig
 
Bifare
Ikke farlig
 
Risiko- og sikkerhedssætninger
Kode Tekst
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S13 Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S22 Undgå indånding af støv.
S23 Undgå indånding af aerosoltåger.
S36 Brug særligt arbejdstøj.
S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Transport  
UN-nr.
3077
RID_ADR
9.12 (c)
IMDG
9, III
IATA
Klasse 9, III

Yderligere oplysninger  
Etikette oplysninger
Dithane NT (reg.nr. 64-60)
Sikkerhedsdatablad
Dithane NT (reg.nr. 64-60)
 


 

Ophavsret: Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk) er ejet af SEGES Innovation og omfattet af dansk lov om ophavsret. Det er tilladt at citere – i begrænset omfang- fra Middeldatabasen, såfremt der er tydelig kildeangivelse. Det er ikke tilladt at benytte Middeldatabasens indhold som helt eller delvist grundlag for andre IT-ydelser uden tilladelse fra SEGES Innovation.